Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Dato: 13.11.2015

Svartype: Med merknad

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Akersgata 59

Postboks 8112 Dep

0032 Oslo

 

postmottak@kmd.dep.no                                                                Oslo, 13. november 2015

 

 

 

Deres ref.: 15/296

Høringssvar til forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven mv.

Samskipnadsrådet er samarbeidsorganet for landets 20 studentsamskipnader. Samskipnadenes samfunnsoppdrag er å bidra til lik rett til utdanning, og studentboligbygging er en sentral del av dette ansvaret. Vi ønsker med dette å komme med innspill til forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven (PBL). Innspillene under følger kapittelinndelingen i høringsnotatet.

 

Kapittel 1 og 2: Mer effektive planprosesser

Det åpnes for at kommunen skal kunne stanse behandling av et privat planinitiativ allerede i forbindelse med oppstartmøtet, en mer formalisert oppstartfase og en plikt til å gjennomføre høring av private planforslag dersom kommunen ønsker å gå videre med et planinitiativ.

 

  • Samskipnadsrådet stiller seg positivt til at kommunen kan avklare fremtiden til planinitiativ fra en tidlig fase, og således prioritere ressursene på planinitiativ som ikke strider med overordnede arealplaner. Samtidig bør kommunen også holde en god dialog med utbygger, slik at planinitiativene kan tilpasses planmyndigheters overordnede plan før planen avskjæres.

 

Kapittel 3: Enklere å endre og oppheve arealplaner

Departementet foreslår at større planendringer enn i dag skal kunne gjennomføres uten full planbehandling og at kommunen skal i større grad kunne bruke planfaglig skjønn.

 

  • Samskipnadsrådet stiller seg positiv til de foreslåtte forenklingene i planbehandlingen i kapittel 3.

 

Kapittel 4: Enklere dispensasjonsregler

Det foreslås endringer i loven som gir enklere og tydeligere kriterier for kommunens behandling av dispensasjonssaker.  Endringene vil gi større lokalt handlingsrom for mindre tiltak som ikke har nasjonal eller viktig regional betydning, og vil innebære at færre saker skal innom sektormyndighetene.

 

  • Forenkling i dispensasjonssaker er viktig for studentboligbygging. Per i dag medfører varierende kommunal praksis på dispensasjonssaker, at det skapes unødvendige forsinkelser for utbyggingen av studentboliger, og som videre forsinker nasjonale målsetninger om studentboligbygging. Studentboliger bygges nøkternt innen en nasjonalt gitt kostnadsramme. Videre medfører studenters livssituasjon og kort botid på studenthybler, at det er andre typer boligbehov enn for andre grupper (eksempelvis mindre behov for bod og andre fasiliteter enn fastsatt i reguleringsformålet for boligblokker). Kostnadsrammen og studenters behov gjør at studentsamskipnadene i dag bruker betydelige ressurser på dispensasjonssøknader. Det er dermed et effektiviseringspotensial både hos samskipnadene og hos kommunene ved økt tilpasning i lovverket for studentboligbygging. Primært ønsker Samskipnadsrådet at studentboliger blir et eget reguleringsformål i PBL (en kategori mellom boligblokk og hotell) som reflekterer studentenes livssituasjon og -behov i større grad. De foreslåtte endringene vil bidra til en effektivisering ved at den behandler symptomene, mens et eget reguleringsformål vil kunne adressere problemet ved roten. Når det gjelder økt bruk av skjønn vil det kunne bidra til økt smidighet, samtidig må ikke dette gå på bekostning av forutsigbarheten som ligger i enkle og tydelige kriterier/retningslinjer.

 

Kapittel 5: Forslag om utvidet gebyrgrunnlag ved behandling av områderegulering

Det forslås å gi kommunen hjemmel til å ta gebyr for sin behandling av forslag til områderegulering som er utarbeidet og bekostet av private.

 

  • Samskipnadsrådet ser fordeler ved bruk av områdereguleringer, siden det gir anledning til å se enkeltprosjekter i en større sammenheng. Det er dog slik at forslagsstiller gjerne bidrar positivt til byutviklingen, og Samskipnadsrådet er derfor kritisk til at utbygger kan pådras ytterligere kostnader gjennom et utvidet gebyrgrunnlag. For studentsamskipnadene som er ideelle aktører, innebærer forslaget potensielle kostnader som til syvende og sist kan gå utover studentene.

 

Kapittel 6 og 7: Forenklinger som gjelder regionale planer

  • ingen kommentar

 

Kapittel 8: Forslag om overgangsbestemmelse for planer i strandsonen

  • ingen kommentar  

 

Kapittel 9: Etablering av en frivillig sentral godkjenningsordning for planforetak

Det foreslås at foretak som utarbeider private reguleringsforslag skal kunne søke om sentral godkjenning i en frivillig godkjenningsordning.

 

  • Samskipnadsrådet stiller seg positive til slike tiltak som forenkler og som bidrar til en effektiv byggenæring med seriøse aktører.

 

Kapittel 10: Nye saksbehandlingsfrister som styrker rettssikkerheten for tiltakshaver

Departementet foreslår endringer som gjør at kommunen må behandle byggesaken på grunnlag av den planen som gjaldt da 12-ukersfristen for byggesaksbehandlingen utløp.

 

  • Samskipnadsrådet er positive til forslaget om nye saksbehandlingsfrister og styrking av tiltakshaveres rettsikkerhet. Rådet ser imidlertid at man vil sikre enda mer forutsigbarhet for utbygger dersom man vurderer å endre loven til å gjelde fra søknaden er mottatt fremfor ved utløpet av 12-ukersfristen. Dette med bakgrunn i den enkelte kommunes faktiske saksbehandlingstid.

 

Kapittel 11: Retting av mindre feil i plan- og bygningsloven

  • ingen kommentar


På vegne av Samskipnadsrådets styre,

 

Lisbeth Dyrberg

Styreleder