Høringssvar fra Molde kommune

Dato: 25.04.2019

Dette høringssvaret gjelder utelukkende for foreslått endring av forskrift om trygderefusjon for leger mv.

Så langt jeg kan se vil denne foreslåtte endringen løse utfordringen med bruk av fastlegevikarer og vikarer i legevakttjenesten. Samtidig er det avgjørende at departementet, enten i forskriftstekst eller merknader til forskriften avklarer følgende:

1. Det gis nå adgang til å bruke lege i fastlegevikariat for inntil ett års varighet og legevaktvikariat inntil 2 måneder. Jeg forstår det slik at en vikaravtale derfor ikke kan forlenges utover hhv. 12 måneder og 2 måneder.

- Kan det inngås en ny vikaravtale etter en "karenstid"? Eksempelvis at det etter en måned etter opprinnelig avtales utløp inngås ny vikaravtale ved samme legevakt eller i samme fastlegevikariat?

- Kan samme lege benyttes som vikar på ulike fastlegelister? Dvs. inntil ett år på hver liste? Dette gir potensielt muligheten for at samme lege kontinuerlig kan "rullere" mellom ulike fastlegelister.

- Kan samme lege benyttes som vikar i ulike legevakter? Er 2 måneders vikariat en "kvote" for hver enkelt lege innenfor en gitt periode? Hva er i så tilfelle "perioden"?

2. Det er angitt "grunnutdanning fra EU/EØS og tilsvarende erfaring" i foreslått forskriftstekst.

- Hva ligger i "tilsvarende erfaring"? Hvordan defineres dette?

3. En lege som er ansatt eksempelvis som sykehjemslege i vikariat inntil 1 år (i fastlønnsstilling). Kan en slik lege jobbe i denne perioden som legevaktlege? Eller vil adgangen til arbeid som legevaktlege være begrenset til 2 måneder? Og vil denne "2-månedersbegrensningen" være per kalenderår eller annen tidsperiode?

Jeg vil avslutningsvis benytte anledningen til å takke for at departementet muliggjør bruk av vikarer som tidligere har vært benyttet i legevakttjeneste (og fastlegetjeneste).