Høringssvar fra Kongsberg kommune

Dato: 07.05.2019

Høringssvar til punkt 6.3 Forslag om endring i forskrift om trygderefusjon for leger m.v.

§1 punkt 3. Her er det lagt inn forslag om unntak fra kravet om gjennomført norsk turnus for vikariat kortere enn 2 mnd. på legevakt.

Vi mener at mange legevakter har fast ansatte dagleger som dekker ø-hjelp i kommunen på dagtid. Denne driften er veldig lik det som skjer på fastlegekontorene, og behovet for vikarer er det samme som på fastlegekontorene.

Unntaksperioden på legevaktene for vikariater bør derfor være 1 år slik som hos fastlegene.