Høringssvar fra Rana Kommune

Dato: 21.05.2019

Høringssvar fra Rana kommune - «Forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v.»»

Viser til høring om «Forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v.».

Det er bra at Helse- og omsorgsdepartementet har reagert raskt på tilbakemeldingene som har kommet som følge av nye krav til leger for å motta trygderefusjon. Intensjonen med kravene er gode, men har vært krevende for Rana kommune å håndtere.

Rekrutteringsutfordringene til fastlegeordningen er kjent for alle. Rana kommune har slitt med å erstatte fastleger som trer ut av ordningen allerede før «fastlegekrisen» var et faktum. Forskriftsendringen med virkning fra 01.03.19 medførte at det ble færre leger med den kompetansen som kreves. Rana kommune har i stor grad rekruttert nye fastleger og fastlegevikarer blant leger som etter innføring av nye regler ikke vil ha rett til refusjoner fra HELFO.

I dette høringssvaret ønsker Rana kommune å gi tilbakemelding på trygderefusjon for leger i vikariater jf. høringsbrevets punkt 4 og punkt 6.3.

Viser til følgende tekst i høringsnotatets punkt 4:

  • Side 17, avsnitt 2: «Deltakelse i kommunalt legevaktsarbeid er en del av fastlegevirksomhet»

  • Side 18 avsnitt 5: «Lege som har inngått fastlegeavtale med kommunen vil også ha rett til å utløse trygderefusjon for legevaktvirksomhet. Retten til å utløse trygderefusjon, inkludert i legevakt, vil være ivaretatt for leger som inngår avtale med kommunen om å vikariere for fastlege.»

  • Side 18 avsnitt 5: «Departementet foreslår også at vikarer i legevakt skal kunne utløse trygderefusjon selv om de ikke har fått godkjent turnus eller spesialistutdanningens første del, dersom de har tilsvarende yrkeserfaring fra sykehus og primærhelsetjeneste i EU/EØS-land. Dette forslaget gjelder vikariater på inntil to måneder.»

Det er ikke helt klart for oss hva dette faktisk betyr. Med tanke på at deltagelse i kommunalt legevaktsarbeid er en del av fastlegevirksomhet, er det viktig at det ikke er noen tvil om at leger som tiltrer fastlegevikariater med inntil 12 måneders varighet også har rett til å utløse trygderefusjoner i hele perioden for fastlegevikariatet. Rana kommune mener at dette ikke kommer tydelig fram hverken av høringsnotatets punkt 4 eller i forslag til endringer i forskrift om trygderefusjon for leger m.v §1 punkt 3.

I foreslåtte endringer i samme forskrifts §1 punkt 1 er det heller ikke opplagt at unntaket for vikariater med kortere varighet enn 12 måneder gjelder både 2. og 3. setning.

Det kommer ikke fram om unntaket for kravene gjelder for legen etter vikariatet. Kan legen ta flere vikariater på inntil 12 måneder og fortsatt ha refusjonsrett? Det vil være meget krevende for kommunen å holde oversikt hvor mange måneder vikarleger har jobbet hos andre arbeidsgivere.

Rana kommune sin forståelse av foreslåtte forskriftsendringer er at det kun kreves norsk autorisasjon som lege (eventuelt på bakgrunn av utdannelse i EU/EØS-land) for å utløse trygderefusjoner for leger i fastlegevikariater kortere enn 12 mnd. Unntaket fra krav i forskriftens §1 punkt 1 gjelder vikariatets varighet og er uavhengig av om legen har hatt tidligere fastlegevikariater.

Regelverket knyttet til refusjonsrett er fragmentert. Forskriftene viser til hverandre og forskriftstekstene er uklare og legger i stor grad opp til tolkning. Det er ingen grunn til å tro at helsedirektoratet og HELFO får færre henvendelser om hvordan forskriftene skal forstås som følge av foreslåtte endringer. Det er vesentlig at Helsedirektoratet og HELFO har den samme forståelsen, noe vi har erfart ikke har vært tilfelle i forkant og etter innføring av ny forskrift 01.03.19.

Godkjenning av utdanningens første del som følge at utdanning/tjeneste fra annet land jf. spesialistforskriftens §32 bør forenkles. Det bør vurderes om fullført KBU/turnustjeneste fra andre skandinaviske land kan likestilles med og godkjennes som gjennomført LIS1 tjeneste.

Høringssvaret er tatt til orientering i utvalg for helse- og omsorg i Rana kommune