Høringssvar fra Helse Nord-Trøndelag Helseforetak

Dato: 03.05.2019

Helse Nord-Trøndelag HF støtter forslag slik de foreligger, om utvidelse av rammen for fravær under spesialistutdanningens første del, samt forslag om fritak fra krav om spesialistgodkjenning ved opprettelse av nye spesialiteter.

I forslag til endring i forskrift om trygderefusjoner for leger m.v. bør det presiseres mer tydelig at ved vikariat som fastlege intill 1 år, følger også rett til refusjon ved arbeid på legevakt i samme tidsperiode. Dette vil være en naturlig konsekvens, siden en fastlege er pliktig til å delta i kommunalt organisert legevakt, med visse muligheter for fritak på grunnlag av alder og helse.Et ubesvart spørsmål blir da om rett til refusjon ved legearbeid på legevakt for fastlegevikar gjelder eksklusivt for de kommunale legevaktsordninger vikaren er tilpliktet å delta i gjennom sitt fastlegevikariat, eller om det følger med en mulighet for også å få refusjon ved arbeid ved annen legevakt (for eksempel i nabokommunen)?

I punktet om refusjon ved vikariat ved legevakt på inntill 2 mnd, bør det presiseres at denne tidsbegrensning gjelder for vikariater ved legevakt alene, og ikke for leger som har vikariat som fastlege i inntill 1 år.