Høringssvar fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

Dato: 24.05.2019

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) gitr sin støtte til endringene og har et hovedbudskap i denne høringen:

Det er bra og helt avgjørende for fremtidens helsetjenester at departementet lytter til bekymringer fra kommunene, inkludert perspektivene fra landets aller vanligste kommuner (middelsstore og små kommuner) slik det kommer frem at har skjedd i denne høringen.

Vi ser frem til at det vil skje i denne høringsrunden (eksempelvis har Vadsø kommune et konstruktivt forslag vedr vikarer i legevakt) og at det samme vil skje i det pågåendede med Akutmedisinforskriften.

Vi ber om en utredning vedrørende forvaltningsmessige skjevheter mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten

Det er liten tvil om at spesialisthelsetjenesten har bedre muligheter enn kommunehelsetjenesten til å bidra og påvirke utarbeidelsen av lover og forskrifter. Vi er ikke godt kjent detaljer med hvordan ressursfordelingen i den sentrale forvaltningen er mellom de to ulike nivåene i helsetjenesten, men vi er ikke i tvil om at helseforetakene får større oppmerksomhet og har flere dedikerte fagfolk, inkludert de regionale og lokale helseforetaksstrukturene, sammenliknet med kommunene.

Denne skjevheten er for eksempel synlig ved at forskrifter som omhandler fastleger må revideres relativt ofte. Slik som den aktuelle vedr rett til trygderefusjoner.

Erfaringer med at forskrifter halter og får utilsiktede konsekvenser, tolker vi som at arbeidet med å utarbeide dem ikke inkluderer tilstrekkelig med ressurser fra aktører som kjenner kommunehelsetjenesten.

Konsekvensen av den skjeve ressursfordelingen i forvaltningen, sentralt og regionalt, er det altså grunn til å stille spørsmål ved og noe vi etterspørr en bred drøftig og helst utredning av dette.