Høringssvar fra Senjalegen, kommuneoverlegetjeneste for Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Ber, Tranøy og Torsken

Dato: 25.04.2019

Kommuneoverlegetjenesten i Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Torsken, Berg og Tranøy har innspill til del 3 av høringen - forskrift om trygderefusjoner til leger m.v.

Vi er helt enige i bakgrunnen for forskriften, og vi har erfart at det er utfordrende å rekruttere allmennlegevikarer om de ikke har rett til trygderefusjon. Derfor er endringer i dette regelverket svært velkommen.

Det foreslås nå at fastlegevikarer som ikke oppfyller kompetansekravene kan få refusjon i inntil ett år for vanlig fastlegearbeid, mens det for arbeid på legevakt kun er foreslått unntak for vikariater på inntil to måneder.

Vi mener at denne forskjellen er svært uheldig. Arbeid på legevakt bør her sidestilles med arbeid som fastlege, dvs. at unntaket bør gjelde vikariater inntil ett år både i fastlegepraksis og på legevakt.

Vi erfarer at svært mange vikarer ønsker å jobbe på legevakt, både av økonomiske grunner og fordi det oppleves som faglig utfordrende. Om forskriften blir stående slik den er nå er vi redd mange vikarer derfor ikke vil finne det interessant med lengre vikariater enn to måneder. Og det vil igjen medføre flere korte vikariater, noe som er svært uheldig for kvaliteten i tjenesten.

Vi antar at to måneders unntak fra kompetansekrav på legevakt er bestemt ut fra en tanke om at det kreves ekstra god kompetanse for å jobbe alene med akuttmedisinske problemstillinger. Det er vi enige i, men vi tror altså at effekten av det korte unntaket vil bli motsatt - dårligere kvalitet fordi vi da får flere korttidsvikarer som ikke kjenner tjenesten, samarbeidspartnere, rutiner, geografi etc godt nok. Dette vil på samme måte kunne gå utover kvaliteten i fastlegetjenesten hvor kjennskap til pasienten over tid er svært viktig.