Høringssvar fra Andøy kommune

Dato: 27.05.2019

Å gi vikarer uten norsk turnustjeneste eller LIS1-tjeneste mulighet til å vikariere som fastlege med refusjonsrett vil være positivt og svært viktig for å kunne gi legetjenester til befolkningen i kommuner som har rekrutteringsufordringer i legetjenesten.

Mange av vikarene en får tak i i dag har ikke norsk turnustjeneste eller LIS1-tjenste men er likevel kompetente leger. I mange kommuner er disse vikarene viktige for å dekke opp for ledighet i hjemler og dermed også for å oppfylle Fastlegeforskriften ift. ventetid for pasient.

Vi ser det som sannsynlig at å ikke gi disse vikarene mulighet rett til trygderefusjon, ville ført til vikarmangel. Dette ville igjen ført til en uholdbar stor arbeidsbelastning for de andre fastlegene og ville kunne gitt allerede rekrutteringssvake legetjenester i kommunene enda større utfordringer i forhold til rekruttering og stabilisering av legedekning enn hva vi har i dag.

Vi er glade for forslaget om å gi legevikarer i inntil 1 år mulighet til å heve trygderefusjoner og støtter forslaget.

Mvh

Enhet for helse og familie, Andøy kommune

v/enhetsleder , Beathe Andersen.