Høringssvar fra Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Dato: 23.05.2019

Høringssvar fra Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Utvidelse av rammen for fravær under spesialistutdanningens første del

Helse Bergen støtter departementets forslag om endring i spesialistforskriften som innebærer at rammene for fravær som skal utgjøre en del av utdanningstiden under spesialistutdanningens første del skal utvides. Endringen vil medføre at det ikke skal gjøres fratrekk for lovfestet eller tariffestet ferie, verken ved utdanningens første eller resterende del. Det synes også hensiktsmessig at det ikke skal gjøres fratrekk ved ytterligere fravær på inntil tolv dager av tjenestetiden i spesialisthelsetjenesten og seks dager av tjenestetiden i den kommunale helse- og omsorgstjenesten under spesialistutdanningens første del. Denne endringen vil forenkle godkjenning av utdanningstiden og redusere behov for å inngå avtale om resttjeneste på grunn av fravær. Det er imidlertid viktig at læringsmålene for alle delene av spesialistutdanningen oppnås. Det kan bli et problem dersom legen i spesialisering har høyt fravær under tredelt tjeneste i spesialisthelsetjenesten under spesialistutdanningens første del. I slike tilfeller vil fortsatt avtale om resttjeneste være aktuelt.

Fritak fra krav for spesialistgodkjenning ved opprettelse av nye spesialiteter

Helse Bergen støtter at det vedtas en generell hjemmel for overgangsordninger ved opprettelse av nye spesialiteter, men finner departementets forslag strengt. Helse Bergen ønsker å videreutvikle mottaksmodellen, med en Mottaksklinikk ved Haukeland universitetssjukehus. Vi trenger da rask og god tilgang på spesialister i akutt- og mottaksmedisin som kan drive supervisjon, veiledning og utdanning av nye spesialister. Vi foreslår derfor at også leger uten annen spesialitet, men realkompetanse som spesialist i akutt- og mottaksmedisin, må kunne få innvilget søknad om godkjenning som spesialist. Vi har følgende forslag til formulering (understreket) i den aktuelle bestemmelsen:

Ved innføring av en ny legespesialitet, kan Helsedirektoratet gi spesialistgodkjenning til en lege som allerede er spesialist i en annen spesialitet. Dette gjelder selv om utdanningen i den nye spesialiteten ikke er gjennomført i samsvar med kravet til utdanningstid i § 2 første ledd jf. § 31, kravet til utdanningens forskjellige deler i § 2 andre ledd og kravet om at den vesentlige delen av spesialistutdanningen for sykehusspesialitetene skal gjennomføres ved godkjent utdanningsvirksomheter i særskilt stillinger for lege i spesialisering i § 2 sjette ledd jf. § 8 første ledd. Videre kan Helsedirektoratet gi spesialistgodkjenning i ny spesialitet til en lege som ikke er spesialist, men som har realkompetanse i den nye spesialiteten ved gjennomført spesialistutdanning i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens jf. § 2 første ledd, og som kan dokumentere at læringsmålene for den nye spesialiteten er oppnådd, jf. § 29 første ledd bokstav a. Søknad om slik spesialistgodkjenning må være sendt Helsedirektoratet innen to år etter ikrafttredelse av ny legespesialitet fastsatt i forskriftens vedlegg 1 og vedlegg 2.

Forslag til endring i forskrift om trygderefusjon for leger m.v.

Helse Bergen ønsker et godt og utstrakt samarbeid og samhandling med kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder fastleger og legevakter. Vi forstår at det er et stort behov for å kunne ta inn legevikarer i fastlegepraksiser og ved kommunalt organisert legevakt for å sikre befolkningen primærlegetjenester. Vi støtter derfor at det skal kunne ytes trygderefusjon til leger som tiltrer vikariater som fastleger og lege i kommunalt organisert legevakt uten å ha gjennomført norsk turnustjeneste eller oppnådd alle læringsmålene i spesialistutdanningens første del. På den andre siden er det avgjørende for samarbeidet og samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærlegetjenestene at det faglige nivået er tilfredsstillende, og at legevikarene kommuniserer klart og godt, slik at kvaliteten og pasientsikkerheten i tjenestene er forsvarlige.