Høringssvar fra Sykehuset Telemark HF

Dato: 23.05.2019

Vedr pkt 6.3 Forslag til endring i forskrift om trygderefusjon.

Sykehuset Telemark HF er bekymret for at unntakene for vikarer skal ha en negativ innvirkning på tjenestekvaliteten. Det må som et minimum stipuleres at vikarer uten endelig godkjenning, ikke kan utøve selvstendig tjeneste. De må være underordnet en ansvarlig lege med godkjent spesialitet, på samme måte som for øvrige leger som ikke har fått endelig godkjenning.

Vedr pkt 6.2 Fritak for krav om spesialistgodkjenning ved nye spesialiteter.

Sykehuset Telemark HF er generelt sett positive til en pragmatisk løsning for å få nye spesialiteter etablert.

Vi mener imidlertid at en ordning der fullført spesialitet innen et annet fag skal kunne kvalifisere for godkjenning i den nyetablerte spesialiteten er uheldig, selv om det kun er en overgangsordning. Det vil ikke alltid være slik at man har med seg den relevante kompetansen.

Høringsnotatet har spesifikt vært forelagt gruppen av akutt- og mottaksleger i HFet siden forskriften er svært aktuell for denne gruppen. De uttaler at spesialitetskravet, slik det nå foreligger, vil komme til å sette brems på utvikling og oppstartmuligheter. Flere leger har valgt å avbryte sine opprinnelige utdanningsløp for å satse på AMM. De vil enten måtte gå tilbake og fullføre sitt opprinnelige utdanningsløp eller starte helt på nytt innen AMM. Dette vil føre til store forsinkelser i den faglige opprustningen av akuttmottak.

Vi skulle heller ha sett at kravet for å bli godkjent i nyetablert spesialitet endres til anslagsvis 6.5 år med klinisk relevant erfaring, hvorav minst 2 år med klinisk arbeid i akuttmottak av en viss størrelse (feks 15 000 pasienter per år). Eksempelvis for AMM ville klinisk relevant erfaring være Medisin, Kirurgi, Gynekologi, Pediatri, Anestesi eller Allmennmedisin.

Til slutt ønsker vi å spille inn at det er behov for at leger med akuttmedisinsk spesialitet fra andre nordiske,europeiske eller anglosaksiske land burde kunne søke etter overgangsordninger, og at kompetansen blir individuelt vurdert.