Høringssvar fra Holmestrand og Sande kommuner

Dato: 24.04.2019

Helse- og omsorgsdepartementet.

Saksbehandler: tlf.dir.:

Ole Johan Bakke

Arkiv:

FA-G00, TI-&13

Deres ref.: 19/1753

Vår ref.: 19/2212-2 / 19/7890

Dato: 24.04.2019

Høring - forslag til endringer i spesialforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger - høringsuttalelse fra Holmestrand og Sande kommuner

Det vises til høringsbrev av den 12.04.19 med høringsfrist 24.05.19.

Vedr. LIS1;

Holmestrand og Sande kommuner støtter forslagene om anledning til større fravær i det aktuelt regelverk fikk, som forventet, uheldige konsekvenser. Vi må allikevel bemerke at de nye læringsmålene krever stor grad av tilstedeværelse, og kommunene bruker mye ressurser, også utover 3 timer/uke for å gjennomføre disse. HOD bør derfor samtidig sikre styrking av veiledning og supervisjon av LIS1, selv om dette formelt ligger til avtale inngått av KS.

Vedr. fritak fra krav til spesialistgodkjenning ved opprettelse av nye spesialiteter;

Holmestrand og Sande kommuner støtter forslaget i det annen spesialitet er en forutsetning for fritaket.

Vedr. trygderefusjon for leger i vikariater;

Holmestrand og Sande kommuner støtter forslaget med følgende forslag til presiseringer;

Fastlege; Lege som ikke har gjennomført norsk turnustjeneste eller ha oppnådd alle læringsmålene i spesialistutdanningens første del kan tiltre et vikariat av inntil ett års varighet, jf. forskrift om kompetansekrav for leger § 4 første ledd bokstav a), forutsatt arbeid sammen med annen fastlege som er til stede i praksis og det er etablert veiledning for vikaren. Unntak fra siste del av dette kan gjøres om legen har to år eller mer erfaring fra relevant legearbeid etter autorisasjon.

Dette begrunnes med at nylig autoriserte leger, uten LIS1, ikke er tilstrekkelig kompetente til å arbeide alene ved fastlegekontorer på sommeren.

Legevakt; Vi forstår forslaget slik at lege som har grunnutdanning fra EU/EØS-land og tilsvarende erfaring som norsk turnustjeneste eller ha oppnådd alle læringsmålene i spesialistutdanningens første del vil kunne tiltre et vikariat av inntil to måneders varighet.

Denne begrensningen vurderes både å imøtekomme behovene for vaktavvikling i ferietid og befolkningens behov for kompetente leger i vakt. Dette betyr samtidig at leger uten LIS1, med lite erfaring, som vikarierer på fastlegekontorer, ikke skal kunne arbeide ved legevakten.

Uttalelsen er gitt med forbehold om politisk godkjenning i hovedutvalgs- og by-/kommunsestyremøter i juni.

Med hilsen

Ole Johan Bakke

Underskrift 2

kommuneoverlege

Tittel 2