Høringssvar fra Oslo Universitetssykehus HF

Dato: 21.05.2019

Høring- Forslag til endringer i spesialitetsforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v

Oslo universitetssykehus (OUS) viser til Helse‐ og omsorgsdepartementes høringsnotat datert 12. april 2019 vedrørende ovennevnte, med høringsfrist 24. mai 2019.

Høringsnotatet inneholder tre forskjellige forslag. OUS sine kommentarer kommer fortløpende under hvert punkt.

  • Utvidelse av rammen for fravær under spesialistutdanningens første del

OUS støtter utvidelsen av tillatt fravær. Derimot mener OUS fraværsreglene for LIS 1 burde være lik for øvrige LIS, med godkjenning etter dokumentasjon av oppnådd kunnskap. Dersom en utdanningsinstitusjon mener at en LIS 1 ikke er kompetent, skal de ikke få godkjent læringsmålene, og må da søke seg ny LIS 1 restplass for å fullføre dem.

Slik forslaget lyder nå, må utdanningsinstitusjonen fortsatt anmode de ansatte om å holde tilbake nok ferie slik at de har råd til å være syk uten å risikere resttjeneste; det gjelder særlig de med små barn.

  • Fritak fra krav til spesialistgodkjenning ved opprettelse av nye spesialiteter

Høringen har vært innom Akutt- og mottaksmedisin miljøet i OUS som støtter den pragmatiske tilnærmingen til godkjenning av nye AMM-spesialister i forslaget til overgangsordning.

OUS har derimot en merknad/forslag til endring. OUS er uenige i at man må være spesialist for å komme i betraktning for en AMM-spesialitet under overgangsordningen. Så lenge man har en tjenestetid etter LIS 1/turnustjeneste på minimum 5 år (vanlig tid i et spesialiseringsforløp) bør man i stedet vektlegge realkompetansen vedkommende søker har. Eksempelvis kan en søker som har 2 år anestesi, 3 år indremedisin og ett år kirurgi/allmennmedisin ha bedre forutsetninger for å jobbe som AMM-lege enn en spesialist i hvert av disse fagområdene.

  • Trygderefusjon for leger i vikariater (uten gjennomført turnus/første del av spesialistutdanningen

OUS støtter også dette forslaget til endring. Det er viktig for leger som venter på en LIS 1 stilling å skaffe seg arbeidserfaring i ventetiden, og dersom de ikke kan ta slike vikariater vil det ha negative konsekvenser også for kvaliteten på fremtidige LIS 1. Man blir ikke flinkere som lege av å vente helt uten relevant arbeid, og kunnskapen forvitrer.

Med hilsen

Elisabeth Søyland Utdanningsleder

Cathrine Ørehagen Spesialrådgiver