Høring - forslag til endringer i vannressursloven og jordlova

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2017

Vår ref.: 16/3693

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til endringer i lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) og lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

Departementet foreslår endringer i vannressursloven på fire områder.

Det foreslås å lovfeste en tilsvarende bestemmelse som i lakse- og innlandsfiskeloven om særlig beskyttelse av laksen ved tiltak i vassdrag.

Departementet foreslår endringer om konsesjonsplikt, aktsomhetsplikt og forvalteransvar for grunnvann. Det er nødvendig med et regelverk som er tilpasset den betydelige økte aktiviteten i samfunnet knyttet til grunnvann. Gjeldende konsesjonsplikt har vist seg vanskelig å praktisere. Det foreslås derfor å innføre en tilsvarende regulering for grunnvann som for vassdrag. Det foreslås også mindre endringer for at vannressurslovens regler skal bli mest mulig lik for vassdrag og grunnvann.

Videre er det foreslått å endre vannressurslovens bestemmelse om retting. Det foreslås en presisering av at vassdragsmyndigheten kan pålegge retting når det konstateres forhold i strid med loven eller vedtak i medhold av loven.

For det fjerde foreslås endringer i vannressursloven som gir kommunene myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til vannkraftverk med inntil 1 MW installert effekt.

Departementet foreslår endringer i kommunens behandling av energi- og vassdragsanlegg etter jordlova. Det foreslås at jordlovas forbud mot omdisponering og krav til samtykke for deling ikke skal gjelde for tiltak med konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. Etter ordlyden i jordlova er det i dag kun tiltak etter vannressursloven som er unntatt fra omdisponeringsforbudet. Når det gjelder jordlovas bestemmelse om krav til samtykke for deling, er det allerede i gjeldende jordlov unntak for tiltak etter både vannressursloven, vassdragsreguleringsloven og energiloven.

Det er behov for å klargjøre forholdet mellom jordlova og energi- og vassdragslovgivningen. Forslaget vil forenkle behandlingen av slike saker, samtidig som hensynet til jordvern ivaretas fullt ut gjennom konsesjonsbehandlingen.

Høringsfristen er fredag 10. februar 2017.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser står fritt til å komme med en uttalelse.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Høringsinstanser kan der registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg elektronisk til: [email protected]

Spørsmål kan rettes til Carl Fredrik Ekeberg, [email protected] (22246236), Wencke Langlie, [email protected]  (22246338) eller Olav Boge [email protected] (22246383). 

Med hilsen                                                                        

Per Håkon Høisveen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Olav Boge

                                                                                          avdelingsdirektør

 

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Samtlige kommuner

Sametinget

 

Akademikerne

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den Norske Turistforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Distriktenes energiforening – Defo

EL & IT forbundet

Energi Norge

Energiveteranene

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Finnmarkseiendommen

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Framtiden i våre hender

Friluftslivets Fellesorganisasjon

Greenpeace Norge

Handelshøyskolen BI

Industri Energi

Kartverket

Konkurransetilsynet

Kommunesektorens organisasjon - KS

KS Bedrift

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK)

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Norges Handelshøyskole

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kulturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet - NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk Industri

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for vannforskning

Norsk Skogbruksforening (NORSKOG)

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

Opplysningsvesenets fond

Regelrådet for næringslivet

Regjeringsadvokaten

Reindriftsforvaltningen

Riksantikvaren

Samarbeidande Kraftfylke

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold - SABIMA

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforsking AS

Skattedirektoratet

Småkraftforeninga

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statskog SF

Tekna

Universitetet for miljø og biovitenskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo v/ Nordisk Institutt for Sjørett

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Virke Hovedorganisasjon

WWF-Norge

Zero