Høringssvar fra Norges Korforbund

Høringsuttalelse fra Norges Korforbund

Dato: 02.03.2016

Svartype: Med merknad

Innspill til Kulturdepartementets høringsnotat med forslag til endringer i definisjon av tellende medlemmer og lokallag i statlige tilskuddsordninger

Vi viser innledningsvis til felles høringssvar fra en rekke musikkorganisasjoner, deriblant Norges Korforbund, sendt til departementet av Norsk musikkråd.

Norges korforbund (NK) vil i tillegg komme med noen innspill fra vår erfaring med kor og disse ordningene, spesielt når det gjelder Frifond organisasjon, administrert på en ryddig måte av Norsk musikkråd.

1. Innledning om Norges Korforbund

Norges Korforbund er en interesseorganisasjon for kor, og har ca. 1.000 medlemskor og 29.000 medlemmer. Om lag 1.400 av disse er under 26 år. Videre har vi nærmere 700 aktive dirigenter registrert. NK er organisert med hovedkontor i Oslo. Forbundet er delt inn i fire regioner og det er til sammen 26 distriktsledd rundt i landet. I tillegg til Oslo har forbundet kontorer i Sandefjord, Bergen, Trondheim, Levanger og Narvik. 15 ansatte er fordelt på 11,4 årsverk, der ca. 3 årsverk er i distriktsledd.

Norges Korforbund arbeider aktivt for å styrke rammevilkårene for korlivet og skape likeverdige tilbud for korene over hele landet. I dette ligger tilbud om aktiviteter og opplæring, tilgang på materiell og økonomiske forhold knyttet til drift av kor.

2. Definisjon av tellende medlemmer

I forslaget til felles definisjon, skriver departementet at dette gjelder medlemmer som er «frivillig og individuelt innmeld i organisasjonen». NK er en organisasjon for kor, ikke enkeltsangere. Sangerne melder seg individuelt inn i koret, og koret vedtar gjennom demokratiske prosesser å melde seg kollektivt inn i forbundet. Hver sanger er imidlertid registrert som medlem i et sentralt register. Den lokale innkreving av kontingent fra medlemmene skjer lokalt, og dette kan variere. Koret betaler samlet for medlemskap i NK, beregnet ut fra antall sangere. Denne er i dag ca. kr 150 per sanger under 26 år per år, langt over minstekravet på kr 50. Mange kor «fakturerer» kontingenten til NK videre til sine sangere.

Norges Korforbund legger til grunn at vår modell for medlemskap og kontingent for enkeltmedlemmer ligger innenfor den foreslåtte definisjon av tellende medlem.

3. Definisjon av tellende lag

NK søker og får støtte fra Frifond organisasjon, administrert av Norsk musikkråd. Dette er midler som utbetales våre Frifond-kor etter søknad. Det totale tilskuddet beregnes på bakgrunn av en vekting mellom antall tellende lag og antall enkeltmedlemmer under 26 år i laget. Kravet til tellende lag er per i dag at det er minimum 1/3 under 26 år. Et slikt krav vil være strengere enn en definisjon på minimum 5 medlemmer under 26 år.

Det er noe uklart om definisjonen av lag skal gjelde uavhengig om det er et voksenlag eller barne- og ungdomslag, jf. definisjonen av tellende medlem, der man setter inn en parantes som tillegg. Vi tar utgangspunkt i at man tar utgangspunkt i den definisjonen Fordelingsutvalget under Buf-Dir har praktisert.

Et kor på for eksempel 35 sangere, med åtte personer under 26 år, vil telle som lag etter departementets forslag, mens det ikke vil gjelde som beregningsgrunnlag etter dagens Frifond-definisjon. NK har per i dag ca. 70 kor med minimum fem medlemmer under 26 år, mens det er om lag 30 kor som har minimum 1/3 under 26 år.

Norges Korforbund tolker det dit hen at en praktisering av en slik 1/3-regel for tellende lag ikke vil være forenelig med den foreslåtte nye definisjon.

4. Dokumentasjon av tellende lag

 Vi vil, i tillegg til det som er skrevet i den felles uttalelsen, understreke at vi mener et ensidig krav om referat fra årsmøte i lagene blir uheldig. Vi mener man må åpne for et begrenset antall alternativer for å dokumentere demokrati og aktivitet i lagene. For eksempel ved å lage systemer for innsending av signerte års- eller aktivitetsrapporter fra lagene. Et annet viktig poeng er at veldig mange lag innen frivilligheten mottar voksenopplæringsmidler gjennom et studieforbund. For vår del mottar bortimot 90 % av medlemskorene slike midler, og NK har detaljert dokumentasjon på alle korøvelser gjennom året; med dato, klokkeslett, hver enkelt sangers deltakelse, studieplaner, etc. Samlet har NKs medlemskor over 107.000 studietimer (øvingstimer med lærer, eksklusiv konserter) per år i snitt.

Vi mener derfor at en klar forenkling av dokumentasjon vil være å ikke kreve ytterligere dokumentasjon av lag som allerede rapporterer sin aktivitet gjennom kursvirksomhet i henhold til lov om voksenopplæring.

5. Krav til særattestasjon

 Vi vil oppfordre departementet til å vurdere andre kontrolltiltak enn særattestasjon av revisor. Dette er tid- og ressurskrevende, ikke minst økonomisk.

Mvh

Norges Korforbund

Åsmund Mæhle                                 Martin Borgnes

Generalsekretær                               Rådgiver

 

Vedlegg