Høringssvar fra De Unges Orkesterforbund

Høringssvar fra UNOF

Dato: 02.03.2016

Svartype: Med merknad

De Unges Orkesterforbund (UNOF) viser til høringsbrev av 04.12.2015 om forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

UNOF støtter i sin helhet høringsuttalelsen fra Norsk Musikkråd (NMR), med spesiell vekt på:

- forslag til definisjon av tellende medlemmer støttes.

- forslag til definisjon av tellende lokallag støttes stort sett, bortsett fra minstekravet til antall medlemmer. Her mener vi det bør være 3 medlemmer for å ivareta musikklivets realiteter.

- forslag til dokumentasjon: referat fra årsmøtet er en dårlig løsning: årsmelding eller en liste over nødvendige opplysninger er en mye bedre metode.

- Det er viktig at dette forenklingsarbeidet får konsekvenser også i andre departementer og etater enn Kulturdepartementet. Hvis ikke har det liten betydning.

 

Høringssvar fra et samlet frivillig musikkliv

Musikkorganisasjonene er glad for initiativene til forenkling og klarere definisjoner. Dette vil kunne bidra til å gjøre søknads- og rapporteringsprosesser enklere. Musikkorganisasjonene understreker at forenkling ikke oppnås dersom definisjonene ikke også gjøres gjeldende i andre departement.

Om kravet til antall medlemmer i tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger (4.2)

Musikkorganisasjonene støtter ikke forslaget om å skjerpe kravet om hvor mange medlemmer det skal være for å kvalifisere som tellende lokallag fra tre til fem medlemmer. Dette er i strid med kulturlivets natur, lovverk (stiftelseslovens bestemmelse om antall medlemmer i styret), folks rettsoppfatning og hva som ellers defineres som en gruppe.

Musikkorganisasjonene mener at demokratiet også ivaretas i grupper med tre og fire medlemmer. Vi deler ikke departementets vurdering av at det kreves fem medlemmer for reelle demokratiske prosesser. Demokrati gjennomføres like gjerne i trioer, kvartetter og band som  en kvintett eller sekstett. Vi kan ikke se at departementet underbygger sin argumentasjon.

Musikkorganisasjonene registrerer at det foreslås at det i Frifond musikk vil åpnes for unntak, slik at dagens definisjon videreføres. Musikkorganisasjonene mener at unntak ikke er tilfredsstillende og ikke forenklende. 

Om kravet til dokumentasjon (4.2)

Musikkorganisasjonene kjenner seg ikke igjen i Kulturdepartementets antagelser hva gjelder dokumentasjon av aktivitet. Ikke alle organisasjoner og lokallag avholder årlige årsmøter. Det må være tilstrekkelig å kunne dokumentere med annen dokumentasjon, for eksempel årsrapport til sentralleddet. Kulturdepartementet kan eventuelt stille krav til innholdet i en slik årsrapport.

Implementering på fylkesplan og på lokalt plan

Musikkorganisasjonene ber Kulturdepartementet initiere overfor Kommunaldepartementet for å samkjøre definisjonene i de ulike fylkeskommunale og kommunale tilskuddsordningene. Fra det lokale kulturliv meldes om store utfordringer hva gjelder ulik begrepsdefinisjon og –forståelse i ulike tilskuddsordninger.

Andre innspill til forenkling

- Stadig flere nasjonale organisasjoner og deres lokale lag melder om større arbeidsbyrde knyttet til søknadsskriving og rapportering, stikk i strid med intensjonen bak forenklingsarbeidet til regjeringen. Organisasjonene har også fått betydelig større kostnader knyttet til revisjon og revisorattestasjon.

- Musikkorganisasjonene ber Kulturdepartementet på sikt vurdere annen dokumentasjon på medlemskap enn innbetalt kontingent på kr. 50. Det frivillige kulturlivet er i endring, flere ”betaler” for medlemskap gjennom dugnadsarbeid. Det oppfordres også til å gjøre kulturorganisasjonene mer inkluderende overfor utsatte grupper. Det oppleves som skjevt at et medlem ikke kan telles fordi korpset, koret eller bandet har gitt kontingentfritak i et inkluderingsøyemed.

 

 

Med vennlig hilsen for

De Unges Orkesterforbund

 

Terje Winther

Daglig leder