Høringssvar fra Norges Handikapforbund

Høringssvar fra Norges Handikapforbund - Forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag

Dato: 18.02.2016

Svartype: Med merknad
  1. Kravet om å levere grunnlagstall fra 2 år før søknadsåret, støtter Handikapforbundet fullt ut. Vi er derfor ikke enig i at Frivillighet Norge foreslår at det etableres overgangsordninger. Grunnen til dette er at vi ser kravet om 2 års dokumentasjon som et ledd i å unngå for mye fragmentering av organisasjons Norge, og særlig da på funksjonshemmede området. Vi har tidligere sett at grupper innenfor enkelte av organisasjonene danner egne og nye organisasjoner på grunn av uenighet. For lettvint tilgang til driftstilskudd vil medføre at slik praksis vil vedvare. Ingen er tjent med 3-4 organisasjoner med samme målgruppe.
  2. Kravet om antall medlemmer i tellende lokallag er lavt nok som det er i forslaget (5 medlemmer). For å bevare et visst demokrati i lokallagene, og at tellende lokallag er reelle lokallag med demokratiske rettigheter, blir 3 medlemmer for snaut. Handikapforbundet er derfor ikke enig i at dette kravet skal lempes, og mener tvert imot at kravet til minimum antall medlemmer bør økes til 7. Handikapforbundet mener at eksemplet det vises til i høringssvaret undergraver tenkningen rundt hva som er et lokallag.
  3. Kravet om et demokratisk valgt styre i lokallaget, må opprettholdes. Når et lokallag kan stå som søker og mottaker av offentlige midler, bør de formelle kravene til daglig forvaltning av midlene legges til et formelt styre. Med et minimumskrav til 7 medlemmer i lokallaget, bør det være et minimumskrav til 3 personer i styret. Da er medlemmene i flertall på årsmøtet, og har reell mulighet til å godkjenne eller overprøve styrets vedtak.

Norges Handikapforbund er ellers glad for departementets signal om at det bør vurderes kontrolltiltak som belaster organisasjonene minst mulig, og om særattestasjon kan erstattes av andre kontrolltiltak. Vet ikke om Frivillighet Norge er av samme oppfatning i og med at dette ikke fremkommer i forslag til høringsuttalelse.