Høringssvar fra Norges Musikkorps Forbund

Høringssvar om forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Dato: 25.02.2016

Svartype: Med merknad

Kulturdepartementet                                                        24. februar 2016

 

RETT UTGAVE!!!!

Høring; om forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

 

Høringsuttale fra Norges Musikkorps Forbund

 

 

Det vises til brev fra Kulturdepartementet av 04.desember 2015.

 

  1. Om implementering av begrepene

Departementet legger opp til ikrafttredelse av de reviderte begrepene og krav til dokumentasjon innen søknadsfristene for de ulike støtteordningene i 2016. Dette vil bli uhyre krevende. Her må det nok tas sikte på en implementering over flere år. For flere av støtteordningene skal organisasjonene levere grunnlagstall fra 2 år før søknadsåret, og det vil derfor ta tid før grunnlagstallene oppfyller de nye definisjonene og krav til dokumentasjon.

 

  1. Tellende medlem - Ref. punkt 4.1 i forslaget.

 

Her finnes flere positive forslag til endring.

Departementets intensjon om et sentralt medlemsregister kan være positivt. Også her må det dog regnes en viss tid for å få dette på plass. Det vil derfor være nødvendig med romslig overgangsfase. Det vil være en rekke tilpasninger som må på plass.

 

Vi ser det som naturlig å ville kreve adresse i medlemslistene, men kvalitetssikring av dette vil bli svært krevende. Selv om vi ser klare utfordringer med det vil vi likevel anbefale at det vurderes mulighet for å operere med personnummer i medlemsregisteret. Dette vil gi god kontrollmulighet, både for organisasjonene og for forvalteren av ordningene. Med en registrering av personnummer vil problematikk om duplikat og datakvalitet reduseres, samtidig som det kan erstatte flere krav i dagens definisjon, slik som fødselsår.

Det må uansett sørges for at registeret kan benyttes på en på en enkel og økonomisk forsvarlig måte.

 

Bruken av personnummer i medlemsregister kan også gjøre det enklere å dokumentere familiemedlemskap.

 

NMF ser det som naturlig at en må ta utgangspunkt i innbetalt kontingent til organisasjonen som søker tilskudd, og ikke til lokallaget.

Å skulle kontrollere om kontingent er innbetalt til lokallag vil være svært arbeidskrevende, og i realiteten umulig å kvalitetssikre.

Det bør også være opp til hvert enkelt lokallag å innvilge fritak fra lokallagskontingent, uten at dette skal gå ut over medlemmets demokratiske rettigheter og søkerorganisasjonens medlemstall.
Særlig viktig blir dette i forhold til dagens innvandringsutfordringer og integrering, der familiens ressurser ofte kan være begrenset.
Det er ikke i lokallagets interesse å rapportere for høye medlemstall til organisasjonen, siden det resulterer i høyere kontingentkrav fra organisasjonen.

 

 

 

 

Tellende lokallag - Ref. 4.2 i forslaget.

 

NMF støtter hovedtrekkene i departements forslag. Vi er likevel skeptisk til innsamling av, for vår del 1600, årsmøtereferater. Dette vil ikke medføre forenkling. Vi vil foreslå at det derimot innføres åpning for innsyn / stikkprøver for å sikre at demokratiet blir ivaretatt. I utgangspunktet bør demokratiet sikres ved at lokallag «bindes opp» av mønstervedtekter.

 

 

Bruk av særattestasjon           - Ref. punkt 4.3 i forslaget.

 

NMF støtter departementets forslag om å ha felles spørsmål til revisor, slik at samme særattestasjon kan brukes i flere ordninger.

 

Oppsummert:                                                             

For NMF sin del er det, så langt vi kan se, ikke snakk om svært mye forenklinger. Det meste gjøres i dag i tråd med forslaget. Samtidig møter vi her forslag om innkreving av årsmøtereferat fra alle korpsene.

Det er også noe uklart som er tenkt krevd når det gjelder dokumentasjon av kontingentinnbetaling. Vi har pr idag den enkleste løsningen, der en på årsrapporten krysser av for at alle har betalt sin kontingent. Dersom nye forskrifter krever mer detaljer må vi endre til løsning der slik avkryssing må gjøres for hvert enkelt medlem.

 

Det burde kanskje vært vurdert å gå veien mot altinn/frivillighetsregisteret. Ønsket om samkjøring og god kontroll kunne vært oppnådd ved å gjøre frivillighetsregisteret gratis og obligatorisk, med tilbud om datautveksling mellom organisasjoners medlemsregister og altinn/frivillighetsregisteret.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Karl Ole Midtbø

Generalsekretær

Norges Musikkorps Forbund

 

 

Vedlegg