Høringssvar fra BandOrg

BandOrgs høringssvar om forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Dato: 02.03.2016

Svartype: Med merknad

BandOrg er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon for unge mennesker som spiller i band. Vi representerer 5 000 medlemmer fordelt på 1 100 lag, og er den største interesseorganisasjonen for band i Norge.

 

BandOrg er positiv til formålet bak Regjeringens forslag om å harmonisere definisjoner og krav til rapport som brukes i ulike statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Vi er derimot svært negative til de foreslåtte definisjonene og enkelte av de nye dokumentasjonskravene, og fremmer derfor konkrete endringsforslag i dette svaret. BandOrg har ved tidligere anledninger fremmet forslag til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om å endre definisjon av «tellende medlem» og «tellende lokallag», senest i forbindelse med revisjon av Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i 2014. BandOrg har erfaring med tilskuddsordningen «Driftstilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner», og vi mener at endringene som vi foreslår vil bidra til å utjevne forskjell i rammevilkår og tilskuddsutmåling for organisasjoner med små lagsstørrelser (færre enn 5 medlemmer) kontra organisasjoner som har store lagsstørrelser (5 eller flere medlemmer).

 

Tellende lokallag

BandOrg foreslår å redusere antall tellende medlemmer i tellende lokallag fra fem til tre personer. Kravet om at et tellende lokallag må bestå av minst 5 medlemmer opplever vi som svært ekskluderende for vår målgruppe og vår medlemsmasse. Dette kravet begrenser vår organisasjons og våre medlemmers mulighet til å oppnå samme rammevilkår som tradisjonelle frivillige organisasjoner som f.eks korps, idrettslag og speidergrupper. Vi er videre svært uenige i departementets vurdering av at det kreves fem medlemmer i et lag for at det skal være reelle demokratiske prosesser. BandOrg mener at demokratiske prosesser blir like godt ivaretatt i en gruppe som består av tre personer.

Tellende medlem

BandOrg foreslår å heve aldersgrensen for tellende medlemmer fra 25 til 30 år. Begrunnelsen vår er i hovedsak lik argumentasjonen i NOU 2006:13 Fritid med mening, hvor det fremgår at «unge mennesker i dag bruker flere år på utdanning og etablering enn hva som var tilfelle da 25 år som øvre aldersgrense ble innført i det norske tilskuddsregimet i 1962» (NOU 2006:13, side 56). Behovet for hjelp, støtte og gode rammevilkår for å drive frivillig musikk- og kulturaktivitet er minst like stort i aldersgruppen 25-30 år som for barn og unge under 26 år. BandOrg mener at heving av øvre aldersgrense til 30 år ikke vil føre til at det overføres ressurser fra de yngste vekstlagene til eldre ungdom.

 

Om krav til årsmøtereferat som dokumentasjon på tellende lokallag

BandOrg mener at det foreslåtte kravet om årsmøtereferat som dokumentasjon på tellende lokallag er unødvendig, og vil bidra til merarbeid for organisasjonene og økt byråkrati for det frivillige kulturlivet. BandOrg fremmer derfor forslag om å bruke dokumentasjonskravet til tellende lokallag fra § 10 i Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, som er en årsrapport med detaljert krav både til form og innhold fra lokallag.