Høringssvar fra Europeisk Ungdom

Høringssvar om forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Dato: 26.01.2016

Svartype: Med merknad

Europeisk Ungdom vil innledningsvis takke for muligheten til å komme med innspill til denne forskriftsendringen.

Europeisk Ungdom viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet av 04.desember 2015 og har følgende kommentarer:

  1. Om implementering av begrepene

Departementet legger opp til ikrafttredelse av de reviderte begrepene og krav til dokumentasjon innen søknadsfristene for de ulike støtteordningene i 2016. Europeisk Ungdom ser på denne målsetningen som lite realistisk. Europeisk Ungdom foreslår at implementeringen av de nye begrepene og krav om dokumentasjon blir innført i en overgangsfase på 3-4 år. I mange støtteordninger skal organisasjonene levere grunnlagstall fra 2 år før søknadsåret, og det vil derfor ta 3-4 år før grunnlagstallene oppfyller de nye definisjonene og krav på dokumentasjon. 

  1. Tellende medlem

Dette avsnittet omhandler punkt 4.1 i høringsbrevet.

Europeisk Ungdom er tilfreds med at flere av våre tidligere innspill er tatt til følge.

Når det gjelder krav om dokumentasjon, støtter Europeisk Ungdom departementes intensjon om et sentralt medlemsregister. Likevel er det en del organisasjoner som har lokale medlemsregistre, og det vil kreve tid for overgang til det sentrale. Om dette kravet skal innføres vil Europeisk Ungdom anbefale at dette skal skje i en overgangsfase på for eksempel 3-4 år. Dette vil gjøre det enklere for organisasjonene å gjøre de nødvendige tilpasningene.

Europeisk Ungdom vil også benytte anledningen til å påpeke utfordringene rundt krav om adresse i medlemslistene. Som Europeisk Ungdom tidligere har påpekt, er det vanskelig for organisasjonene å kvalitetssikre medlemmers adresse. Europeisk Ungdom vil anbefale å la organisasjonene få registrere personnummer i medlemsregisteret. Dette vil gi en bedre kontrollmulighet både for organisasjonen selv og for ordningsforvalteren. Med en registrering av personnummer vil problematikk om duplikat og datakvalitet reduseres, samtidig som det kan erstatte flere krav i dagens definisjon, slik som fødselsår. Skal det gis mulighet for registrering av personnummer må tilgangen til det sentrale folkeregisteret tilrettelegges slik at organisasjonene kan benytte seg av registeret på en enkel og økonomisk forsvarlig måte.

I tillegg kan bruken av personnummer i medlemsregistre gjøre det enklere å  dokumentere familiemedlemskap. Europeisk Ungdom vil påpeke at det kan være en utfordring tilknyttet duplikat i forbindelse med familiemedlemskap, og at dette kan unngås ved at alle medlemmer blir registrert med personnummer.

Tellende lokallag

Dette avsnittet omhandlet punkt 4.2 i høringsbrevet.

Europeisk Ungdom støtter hovedtrekkene i departements forslag, men vil påpeke at den foreslåtte definisjonen på tellende lokallag ikke inkluderer krav om styre. Europeisk Ungdom foreslår at det presiseres at lokallagstyrer skal velges av og blant medlemmene i lokallaget.

Europeisk Ungdom mener at det burde være et krav om valg av styremedlemmer og at dette valget burde være minst hvert annet år. Uten dokumentasjon på jevnlig valg, er det vanskelig å vise til demokrati i lokallagene. Europeisk Ungdom støtter departementes intensjon om mindre styring av organisasjonene, men vil likevel understreke viktigheten av jevnlig valg av styremedlemmer på lokalt nivå.

Når det gjelder krav om dokumentasjon, vil Europeisk Ungdom gjerne ha en redegjørelse på hva departementet mener med at lokallaget skal ha et vedtak om egen økonomi og hva dette vedtaket skal inneholde.

Bruk av særattesjon

Dette avsnittet omhandler punkt 4.3 i høringsbrevet.

Europeisk Ungdom støtter departementets forslag om å ha felles spørsmål til revisor, slik at samme særattesjon kan brukes i flere ordninger. I LNU Frifond organisasjon kan organisasjonene levere samme særattesjon som de gjør til Fordelingsutvalget. Europeisk Ungdom vil understreke viktigheten av særattesjon. I LNU Frifond organisasjon besøker saksbehandler 20 % av organisasjonene innenfor ordningen, men dette er ikke nok til å avdekke mulige feil. Særattesjonen er et viktig verktøy for saksbehandler i behandling av søknadene, og den minimerer risikoen for feil dokumentasjon av for eksempel antall medlemmer eller lokallag.

Oppsummering                                                       

Europeisk Ungdom ønsker å takke departementet for muligheten til å komme med høringssvar. Skulle departementet ha videre spørsmål eller kommentarer til innholdet i dette brevet vil Europeisk Ungdom være tilgjengelige for svar og oppklaringer.