Høringssvar fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Høring-forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Dato: 17.02.2016

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet av 04. desember 2015.     Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) vil få takke for muligheten for å komme med innspill til denne forskriftsendringen.

NFU setter stor pris på Regjeringens vilje til å bedre vilkårene for frivillige organisasjoner ved å forenkle og redusere byråkrati. Vi ser også verdien av å ha felles definisjoner og sammenfallende dokumentasjonskrav for ulike tilskuddsordninger.

Vi har imidlertid følgende kommentarer til høringen: 

Vedr tidspunkt for implementering av endringer:

Departementet legger opp til ikrafttredelse av de fremlagte forslag innen søknadsfristene for de ulike støtteordningen i 2016. NFU ser på dette som lite ønskelig. Eksempelvis kan nevnes at for den ordningen vi har erfaring med; Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, er søknadsfristen for tilskudd i 2017, lagt til september 2016, med 2015 som grunnlagsår. I denne ordningen er dokumentasjonskravet for antall lokallag, signerte årsmeldinger. Dersom det i løpet av 2016 blir innført et nytt krav til dokumentasjon for søknad om tilskudd i 2017, dvs referat fra årsmøter, kan dette by på utfordringer og økt arbeidsbyrde å innhente for organisasjonene.

Nytt regelverk for ovennevnte ordning ble innført i 2014. Det er grunn til å tro at de fleste av funksjonshemmedes organisasjoner nå har implementert nye rutiner for innhenting av dokumentasjon fra sine lokallag, ut fra dagens krav om signerte årsmeldinger. Arbeidet med innhenting av rapportering (grunnlag for årets søknad) har trolige allerede startet i mange organisasjoner. Det kan nevnes at i NFU er fristen for all rapportering fra våre fylkes- og lokallag satt til 1. mai og at vi har allerede begynt å motta signerte årsmeldinger fra 2015.

Dersom forslaget fra departementet blir vedtatt gjeldene fra 2016, vil det som nevnt medføre mye ekstraarbeid for organisasjonene. NFU mener derfor at implementeringen av eventuelle endringer bør bli innført over tid, helst tidligst fra 2018, slik at alle organisasjoner får tilstrekkelig tid til å etablere nye rutiner og gjøre disse godt kjent, før gjeldende grunnlagsår.

Vedr. 4.2.Tellende lokallag – definisjon og krav til dokumentasjon

Vi støtter departementets forslag til definisjon, men er betenkt til forslaget om krav til dokumentasjon; «som dokumentasjon på tellende lokallag kreves årsmøtereferat sendt til sentralleddet som viser eventuelt valg av styremedlemmer, vedtak om egen økonomi og orientering om aktivitet.»

NFU har i dag et krav til alle lokal- og fylkeslag om at de innen 1. mai hvert år skal sende inn følgende rapporter; melding om valg, signert årsregnskap og signert årsmelding fra foregående år. Denne dokumentasjonen vil allerede oppfylle de kravene til innhold, som er nevnt i forslaget over. I NFU har vi ikke noe krav til lokal- eller fylkeslag om å sende inn årsmøteprotokoll.

Det ønskelig å opprettholde de rapporteringskravene fra lagene vi har i dag, for å sikre medlemmenes innsynsrett når det gjelder økonomi og aktivitet. Dersom dokumentasjonskravet til lokallag i tilskuddsordningen Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner skal endres til å kreve årsmøtereferat istedenfor signerte årsmeldinger, vil dette i praksis medføre at vi må innføre et ytterligere dokumentasjonskrav ovenfor våre lokallag. Altså en utvidelse og ikke en forenkling av dokumentasjonskravene.

Vedr 4.3. Bruk av særattestasjon

Med utgangspunkt i ovennevnte mener vi at punkt 2 under Bruk av særattestasjon - tellende lokallag: «Inneholder årsmøtereferatene informasjon om eventuelt valg av styre, vedtak om egen økonomi og orientering om aktivitet?» -bør derfor etter vår syn utgå.