Høringssvar fra Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund m.fl.

Høringssvar fra et samlet frivillig musikkliv

Dato: 02.03.2016

Svartype: Med merknad

Frivillige musikkaktiviteter er den største sjangeraktiviteten etter idretten. Norsk musikkråd med sine 34 medlemsorganisasjoner, Musikkens studieforbund, Norges musikkorpsforbund, Norges Korforbund og MakeMusic, står sammen om følgende uttalelse;

 

Om kravet til antall medlemmer i tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger (4.2)

Musikkorganisasjonene er uenige i beskrivelsen og støtter ikke forslaget om å skjerpe kravet om hvor mange medlemmer det skal være for å kvalifisere som tellende lokallag fra tre til fem medlemmer. Dette er i strid med kulturlivets natur, lovverk (stiftelseslovens bestemmelse om antall medlemmer i styret), folks rettsoppfatning og hva som ellers defineres som en gruppe.

 

Musikkorganisasjonene mener at demokratiet ivaretas i grupper med tre og fire medlemmer. Vi deler ikke departementets vurdering av at det kreves fem medlemmer for reelle demokratiske prosesser. Demokrati gjennomføres like gjerne i trioer, kvartetter og band som i en kvintett eller sekstett. Vi kan ikke se at departementet underbygger sin argumentasjon.

 

Musikkorganisasjonene registrerer at det foreslås at det i Frifond musikk vil åpnes for unntak, slik at dagens definisjon videreføres. Musikkorganisasjonene mener at unntak ikke er tilfredsstillende og ikke forenklende.

 

Om kravet til dokumentasjon (4.2)

Musikkorganisasjonene kjenner seg ikke igjen i Kulturdepartementets antagelser hva gjelder dokumentasjon av aktivitet. Ikke alle organisasjoner og lokallag avholder årlige årsmøter. Det må være tilstrekkelig å kunne dokumentere med annen dokumentasjon, for eksempel årsrapport til sentralleddet. Det foreligger også betydelig dokumentasjon i form av rapporter til studieforbundene. Kulturdepartementet kan eventuelt stille krav til innholdet i en slik årsrapport.

 

Implementering på fylkesplan og på lokalt plan

Musikkorganisasjonene ber Kulturdepartementet initiere overfor Kommunaldepartementet å samkjøre definisjonene i de ulike fylkeskommunale og kommunale tilskuddsordningene. Fra det lokale kulturliv meldes om store utfordringer hva gjelder ulik begrepsdefinisjon og –forståelse i ulike tilskuddsordninger.

 

Andre innspill til forenkling

* Flere nasjonale organisasjoner og deres lokale lag melder om større arbeidsbyrde knyttet til søknadsskriving og rapportering, stikk i strid med intensjonen bak forenklingsarbeidet til regjeringen. Organisasjonene har også fått betydelig større kostnader knyttet til revisjon og revisorattestasjon. Dette gjelder spesielt for Frifond-ordningen.

* Musikkorganisasjonene ber Kulturdepartementet på sikt vurdere annen dokumentasjon på medlemskap enn innbetalt kontingent på kr. 50. Det frivillige kulturlivet er i endring, flere ”betaler” for medlemskap gjennom dugnadsarbeid. Det oppfordres også, fra politisk hold, å gjøre kulturorganisasjonene mer inkluderende overfor utsatte grupper. Det oppleves som skjevt at et medlem ikke kan telles fordi korpset, koret eller bandet har gitt kontingentfritak i et inkluderingsøyemed.

 

Avslutningsvis

Musikkorganisasjonene er for øvrig glad for initiativene til forenkling og klarere definisjoner. Dette vil kunne bidra til å gjøre søknads- og rapporteringsprosessene enklere. Musikkorganisasjonene understreker at forenkling ikke oppnås dersom definisjonene ikke også gjøres gjeldende i andre departement.