Høringssvar fra Ungdom og Fritid

Innspill fra Ungdom og Fritid. Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar - forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Ungdom og Fritid vil takke for muligheten til å komme med innspill.

Vi er positive til regjeringens intensjon om å forenkle regler og redusere byråkrati. Vi ber likevel Kulturdepartementet ta hensyn til at retningslinjer og definisjoner som i for stor grad legger føringer på organisasjonsstrukturen, vil kunne bidra til en ensretting, begrense mangfoldet og friheten til selv å velge den struktur som er formålstjenlig for den enkelte organisasjon. Forslaget til nye definisjoner vil i stor grad påvirke vår lokale aktivitet og organisasjonsstruktur, og konsekvensene kan svekke formålet med Frifondsordningen. Det er viktig at støtteordningene ikke blir så standardiserte at enkelte organisasjoner ikke passer inn. Vedlagt er vår høringsuttalelse

Vedlegg