Høringssvar fra Den Norske Turistforening

Høringssvar fra Den Norske Turistforening

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar - forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

 

Den Norske Turistforening ser positivt på initiativet om å lage felles definisjoner og krav til dokumentasjon i tilskuddsordningene. For de felles definisjonene er det viktig å ta hensyn til foreningslivets mangfold der særlig organisering av organisasjonene kan være forskjellig. I vårt høringssvar ønsker vi å påpeke hva som er fordelene med felles definisjoner og hvilke definisjoner vi mener må utdypes for å ivareta særegenheten i en organisasjon som DNT som er blitt formet gjennom nærmere 150 år.

 

DNT søker om midler i tre av ordningene som er listet opp i vedlegget til høringen. Dette er:

  1. Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
  2. Frifond Organisasjon – LNU, fra Kulturdepartementet.
  3. Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner, fra Klima- og miljødepartementet.

 

Dette er alle tre svært viktige tilskuddsordninger for DNT.

 

Tellende medlemmer

I forslaget for tellende medlemmer er det svært positivt at familiemedlemskap tas inn. Definisjonen og minstebeløp for familiemedlemskapet er en reell forenkling for DNT som fra medlemsåret 2016 har innført familiemedlemskap som en medlemskategori.

 

Det er ført opp tre parenteser som skal gjelde kun for barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi mener to av parentesene også bør gjelde for øvrige organisasjoner. Dette gjelder at medlemmet har fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen etter fylte 15 år og at medlemmer under 15 år kan være innmeldt av foresatte.

 

For krav til dokumentasjon er det foreslått at medlemsregisteret skal skille mellom tellende og andre medlemmer. Ut fra definisjoner i ulike tilskuddsordninger lokalt og sentralt kan det være forskjell på hva som er tellende medlem i de ulike ordningene. Det viktige her er

 

at det kan trekkes ut en oversikt over tellende medlemmer i den enkelte ordning og ikke at det på hvert medlem er oppført hvilke tilskuddsordninger medlemmet teller med i.

 

Tellende lokallag

Vi ønsker at definisjonen til lokallag ivaretar mangfoldet i frivillige organisasjoner. I DNT er det 57 medlemsforeninger. Flere av medlemsforeningene har lokallag knyttet til seg som dekker geografiske områder. Medlemsforeningen fungerer i disse tilfellene som lokallag i et av de større nedslagsfeltene i medlemsforeningen. F.eks. har vår medlemsforening Bergen og Hordaland Turlag lokallag i hele Hordaland Fylke bortsett fra i Bergen kommune der medlemsforeningen selv fungerer som lokallag. Vi foreslår at det legges til følgende formulering i slutten av første avsnitt for definisjon for tellende lokallag:

 

«Lag som fungerer som lokallag i et geografisk område kan telle som lokallag selv om det har lokallag knyttet til seg i geografiske områder der laget selv ikke fungerer som lokallag.»

 

Ved å ta med denne formuleringen mener vi at definisjonen på lokallag treffer bedre. Selv om teksten ikke nødvendigvis blir enklere, er dette en forenkling for oss som søker til tilskuddsordningene.

 

Vi takker for muligheten til å komme med innspill til det viktige arbeidet med å bedre vilkårene for frivillige organisasjoner. Vi håper arbeidet fører til mer innsats på aktiviteter og mindre på byråkrati samtidig som mangfoldet i foreningslivet blir ivaretatt.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Nils Øveraas                                                             Lars Rasmus Sandvik

generalsekretær                                                        økonomisjef