Høringssvar fra Seniorsaken

Seniorsakens høringssvar vedr. tellende medlem og lokallag

Dato: 02.03.2016

Svartype: Med merknad

Seniorsakens høringssvar til Kulturdepartementets høringsbrev: Forslag til definisjoner og krav til dokumentasjon for begrepene tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger.

Seniorsaken takker for invitasjonen til å fremme våre innspill til høringsbrevet om ovennevnte tema.

Seniorsaken mener det er riktig at felles definisjoner og krav til dokumentasjon vil gjøre at begrepene oppfattes på samme måte, og at medlemmer og lokallag beregnes og dokumenteres på samme måte uavhengig av ordning. Seniorsaken vektlegger i stor grad at dokumentasjonskravet er entydig.

Seniorsaken gir følgende innspill på punktene under, som er spesielt relevante for vår organisasjon

4.1 Tellende medlem
Seniorsaken mener statlige overføringer må baseres på et så enkelt og oversiktlig regelverk som mulig. Seniorsaken ønsker også å understreke at relevant kontroll med tildelningen av midler skjer ut i fra dokumenterte opplysninger fra organisasjonene.

Seniorsaken er enig i at definisjonen på et tellende medlem er en person som har betalt medlemskontingenten individuelt, og er individuelt innmeldt i organisasjonen. Tildelningen skal skje på grunnlag av organisasjonenes sentrale medlemsregistre.

De demokratiske rettigheter for medlemmene som forslaget inneholder er også av stor betydning for Seniorsaken. En landsdekkende organisasjon bør likevel kunne ha direkte tilsluttede medlemmer dersom disse gis anledning til å delta i de besluttende organer – årsmøte/landsmøte og organisasjonens styre.

4.2 Tellende lokallag
Departementets forslag til dokumentasjon er i tråd med Seniorsakens oppfatning. Men minste antall medlemmer i et lokallag bør heves til 15. Dette antallet er i overenstemmelse med Seniorsakens vilkår for lokallag for å kunne stille med delegater på landsmøtet.