Høringssvar fra Lions Norge

Innspill fra Lions Norge om forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon

Dato: 05.02.2016

Svartype: Med merknad

Kulturdepartementet har sendt ut et høringsdokument som inneholder Forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Innspill fra Lions Norge til politisk høringsdokument om forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for begrepene tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger

 

 

 

 

Tellende medlem:

Forslag til definisjon: (tekst I parentes gjelder ungdomsorganisasjoner)

"Et tellende medlem er per 31. desember i grunnlagsåret frivillig og individuelt innmeldt i organisasjonen, (er under fylte 26 år,) står i medlemsregisteret, har betalt kontingent for grunnlagsåret og har (etter fylte 15 år) fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen.

(Medlemmer under 15 år kan  være innmeldt av foresatte.) Kontingenten skal være på minimum 50 kroner for hvert individuelt medlem og gjelde for maksimalt et kalenderår. Ved familiemedlemsskap teller hvert medlem som individuelt medlem og kontingenten per familiemedlemsskap skal ikke være mindre enn 100 kroner. Fulle demokratiske rettigheter er stemme-, møte-, tale- og forslagsrett og rett til å la seg velge som representant. 

 

 Organisasjonen må kunne dokumentere antall tellende medlemmer som oppfyller disse kravene."

 

Uttalelse:

 

Lions Norge har ingen innvendinger til den foreslåtte definisjon på tellende medlem.

 

 

Krav til dokumentasjon:

"Som dokumentasjon på tellende medlemmer kreves sentralt medlemsregister. Registeret kan være en samling av oversikter fra lokallagene. Registeret skal inneholde navn, adresse, fødselsår, tilknytning til lokallag (hvis organisasjonen har lokallag) og informasjon om betalt kontingent for hvert medlem per 31.desember i grunnlagsåret. Registeret skal skille mellom tellende og andre medlemmer og oversikt over tellende medlemmer skal kunne hentes ut av registeret. Medlemmenes demokratiske rettigheter skal fremgå av organisasjonens vedtekter.

Organisasjonen må kunne gjøre dokumentasjonen tilgjengelig for kontroll."

 

Uttalelse:

Lions Norge har som ledd i en stor internasjonal organisasjon (Lions Clubs Internasjonal, heretter LCI), et felles medlemsregister som er lokalisert i Oak Brook, Illinois, USA. Alle krav til dokumentasjon kan hentes ut unntatt informasjon om betalt kontingent. Denne informasjonen ligger i et eget register. Hvis det med ”sentralt register” menes sentralt register i Norge, ber vi om at det tas hensyn til organisasjoner som har internasjonale register for medlemsmassen. Vi ønsker også at det åpnes for at nødvendige opplysninger kan hentes inn fra flere enn ett sentralt register.

 

 

Tellende lokallag, definisjon:

"Et tellende lokallag er laveste nivå av selvstendig, demokratisk enhet i organisasjonen. Lokallaget skal ha minst fem medlemmer og ha aktivitet i tråd med formålet for ordningen."

 

Uttalelse:

Lions Norge har ingen innvendinger til den forslåtte definisjon av Tellende lokallag.

 

 

Krav til dokumentasjon:

"Som dokumentasjon på tellende lokallag kreves årsmøtereferat sendt til sentralleddet som viser eventuelt valg av styremedlemmer, vedtak om egen økonomi og orientering om aktivitet. Antall medlemmer dokumenteres med opplysning om lokallagstilknytning i det sentrale medlemsregisteret.

 Organisasjonen må kunne gjøre dokumentasjonen tilgjengelig for kontroll."

 

Uttalelse:

Lions Norge har ingen innvendinger til de foreslåtte kravene til dokumentasjon.

 

 

Departementene forbeholder seg fortsatt retten til særattestasjon i tilfelle tvil om innhold i søknad er i henhold til krav.

 

Uttalelse:

Lions Norge har ingen innvendinger til dette.

 

 

 

Mvh Heidi Lill Mollestad Oppegaard

Generalsekretær Lions Norge

+ 47 23 24 46 31

+ 47 951 13 124

hlm.oppegaard@lions.no

www.lions.no