Høringssvar fra Forbundet KYSTEN

Høringssvar om regler for grunnstøtte til frivillige organisasjoner

Dato: 02.03.2016

Svartype: Med merknad

Forbundet KYSTEN støtter forslaget om å få et felles definisjoner i tilknytning til statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Forbundet KYSTEN har imidlertid innvendinger mot at det kreves årsmøtereferat sendt til sentralleddet  som dokumentasjon på tellende lokallag. Det er flere kystlag hos oss som ikke har årsmøte hvert år og det vil være umulig for dem å tilfredstille kravene til dokumentasjon på tellende lokallag i årene mellom årsmøtet. Vi mener at årsmelding eller styrets beretning for kystlaget bør være god nok dokumentasjon på tellende lokallag.

Forbundet KYSTEN støtter departementes syn på at man kan kutte ut særattestasjon fra revisor. Vi mener at den dokumentasjon som organisasjonen sender inn er god nok og at departementet har muligheter til å foreta kontroller av organisasjonene for å påse at de følger reglene.