Høringssvar fra Seniorenes Fellesorganisasjon

Forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

 

 

 

Forslag til definisjoner og krav til dokumentasjon for begrepene tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger – høringssvar

Seniorenes Fellesorganisasjon (SF) er en fellesorganisasjon for Seniorsaken, Forsvarets Seniorforbund og Avinor Seniorforening. Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 4.desember 2015/15/3568 og tillater seg med dette å fremme noen synspunkter.

SF er enig i at felles definisjoner og krav til dokumentasjon skal bidra til at begrepene oppfattes på samme måte og at medlemmer og lokallag beregnes og dokumenteres på samme måte uavhengig av ordning. SF er spesielt opptatt av at dokumentasjonskravet er entydig.

4.1 SF er enig i at statlige overføringer må baseres på et ryddig og så enkelt regelverk som mulig. SF er også opptatt av at det må føres relevant kontroll med at tildelningen av midler skjer på bakgrunn av korrekte og dokumenterte opplysninger fra organisasjonene.

SF er enig i at definisjonen på tellende medlem skal være medlemmer som er individuelt innmeldte i organisasjonen, men mener at det også bør være et krav at medlemmet har betalt medlemskontingenten individuelt. SF er også enig i at tildelningen skal skje på grunnlag av organisasjonenes sentrale medlemsregistre.

SF er enig i den understrekning av demokratiske rettigheter for medlemmene som forslaget innholder. Det bør imidlertid ikke hindre at en landsdekkende organisasjon, i tillegg til medlemmer som er tilsluttet lokallag, kan ha direkte tilsluttede medlemmer dersom disse gis anledning til å delta i de besluttende organer – årsmøte/landsmøte og organisasjonens styre - og dette fremgår av vedtektene. SF mener for øvrig at det bør være en viss størrelse på organisasjonen og en demokratisk overbygning. Derfor bør organisasjonen ha minst 2000 betalende enkeltmedlemmer, ha minst åtte lokallag og være representert i minst åtte fylker, jfr. retningslinjene for utbetaling av tilskudd til pensjonistorganisasjoner.

4.2 SF er enig i departementets forslag til definisjon av lokallag, men mener at forslaget om minste antall medlemmer i et lokallag bør settes høyere. Vi foreslår at man følger reglene som gjelder tilskudd til pensjonistorganisasjoner.