Høringssvar fra Blå Kors Norge og Blå Kors Ung

Høringssvar fra Blå Kors Norge og Blå Kors Ung

Dato: 02.03.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar om forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Blå Kors Norge og barne- og ungdomsorganisasjonen Blå Kors Ung vil innledningsvis takke for muligheten til å komme med innspill til denne forskriftsendringen. Vi leverer denne høringsuttalelsen i fellesskap, heretter under forkortelsen BKN.

BKN viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet av 04.desember 2015 og har følgende kommentarer:

1 Om implementering av begrepene

Departementet legger opp til ikrafttredelse av de reviderte begrepene og krav til dokumentasjon innen søknadsfristene for de ulike støtteordningene i 2016. BKN ser på denne målsetningen som lite realistisk. BKN foreslår at implementeringen av de nye begrepene og krav om dokumentasjon blir innført i en overgangsfase på 3-4 år. I mange støtteordninger skal organisasjonene levere grunnlagstall fra 2 år før søknadsåret, og det vil derfor ta 3-4 år før grunnlagstallene oppfyller de nye definisjonene og krav på dokumentasjon.

Jf punkt 4.2 er innføring av «årsmøtereferat» forslått som dokumentasjon på tellende lokallag som en erstatning for dagens krav som er «årsrapport». Det bør ikke kreves årsmøtereferat før 2016 er grunnlagsåret for den aktuelle støtteordningen.

 

2 Tellende medlemmer

Dette avsnittet omhandlet punkt 4.1 i høringsbrevet.

BKN støtter departementets forslag om definisjon av tellende medlemmer.

 

3 Tellende lokallag

Dette avsnittet omhandlet punkt 4.2 i høringsbrevet.

BKN støtter hovedtrekkene i departements forslag, men vil påpeke at den foreslåtte definisjonen på tellende lokallag ikke inkluderer krav om styre. BKN foreslår at det presiseres at lokallagstyrer skal velges av og blant medlemmene i lokallaget.

BKN mener at det burde være et krav om valg av styremedlemmer og at dette valget burde være minst hvert annet år. Uten dokumentasjon på jevnlig valg, er det vanskelig å vise til demokrati i lokallagene. BKN støtter departementes intensjon om mindre styring av organisasjonene, men vil likevel understreke viktigheten av jevnlig valg av styremedlemmer på lokalt nivå.

Når det gjelder krav om dokumentasjon, vil BKN gjerne ha en redegjørelse på hva departementet mener med at lokallaget skal ha et vedtak om egen økonomi og hva dette vedtaket skal inneholde.

 

4 Bruk av særattestasjon

Dette avsnittet omhandler punkt 4.3 i høringsbrevet.

BKN støtter departementets forslag om å ha felles spørsmål til revisor, slik at samme særattestasjon kan brukes i flere ordninger.

I siste kulepunkt er et av spørsmålene knyttet til «årsrapporter». BKN tar det for gitt at dette er en skrivefeil og at det skulle ha stått «årsmøtereferater» i tråd med forslag til krav for dokumentasjon på tellende lokallag.

 

Oppsummering

BKN ønsker å takke departementet for muligheten til å komme med høringssvar. Skulle departementet ha videre spørsmål eller kommentarer til innholdet i dette brevet vil BKN være tilgjengelige for svar og oppklaringer.