Høringssvar fra NOAH- for dyrs rettigheter

Høringssvar felles definisjoner frivillige orgnisasjoner 15/3568 02.03.2016

Dato: 02.03.2016

Svartype: Med merknad

NOAH- for dyrs rettigheter har følgende kommentarer til høringsbrev fra Kulturdepartementet av 04.desember 2015: 

 

Mange organisasjoner med alternative strukturer for frivillighet teller medlemmer. Det å skape en forenkling som bare henvender seg til de gammeldagse tradisjonelle organisasjonene med lokallags-demokrati - synes å være lite framtidsrettet. Frivillighetsforskning viser at frivilligheten, i økende grad, består av organisert «Individuell filantropisk frivillighet». Nye organisasjonsformer for frivillighet bør inkluderes - dersom KUD vil etablere en forenklende formalisert mal for medlemstall.

 

NOAH støtter for øvrig kravet om sentralt medlemsregister. Det kan være utfordrende å kvalitetssikre postadresseregister – selv om administrasjonen arbeider kontinuerlig med dette. Mye av kommunikasjonen med medlemmene foregår via epost og sosiale medier. Videre har medlemmer ikke alltid lyst til å oppgi fødselsdata – og vi respekterer dette. Kravet om å registrere fødselsår eller personnummer data vil, etter vår erfaring, føre til at færre medlemmer vil bli vervet.

 

Kontingentbaserte medlemstall for tellende medlemmer burde være tilstrekkelig. Andre inngangskriterier for støtteordningene til de ulike tildelingsordningene fra departementene – vil antakeligvis vedvare. For øvrig støttes forslaget om minimumsbidrag på femti NOK per medlem og 100 NOK per familie med familiemedlemmer.

 

Den demokratiske strukturen som kvalifiserer som inngangskriterier til organisasjonsstøtte og KUD høringens foreslåtte tellekriterier lokalt - kan være begrensende. Eksempelvis har alle de som har forpliktet seg til å bidra frivillig hos NOAH over tid - forrang i medbestemmelsen av organisasjonens prioriteringer og satsning. Dette fordi de både kjenner organisasjonen og arbeidet godt. I tillegg kan medbestemmelsen gi dem bedre muligheter til å bidra til gjennomføringen fordi de selv har eierskap og bidrar i utviklingsprosessen av organisasjons formål og innhold. Med andre ord har NOAHs engasjerte frivillige som arbeider med ulike prosjekter rundt om i landet erstattet det som var lokallag. De aktive frivillige holder organisasjonene levende og spiller inn til prosjektveiledere som sitter i det sentrale organisasjonsapparatet. Derfor oppleves høringens forslag om krav til lokallagenes demokratiske organisasjonsstruktur som begrensende. Etter NOAHs oppfatning bør inngangskriterier til støtteordninger åpne for at tidsbegrensede landsomfattende og lokale prosjektgrupper skal kunne erstatte lokallag. Følgelig bør årsrapporter fra prosjekter kunne erstatte årsmøtereferat.

 

Krav om særattestasjon foretatt av revisor er kostnadskrevende. Det ville være en forenkling og fordel dersom gjeldende regler for revisjonsplikt kunne være tilstrekkelig.  

 

NOAH er takknemlige for muligheten til å komme med høringssvar. Vi kommer gjerne tilbake og utdyper svaret ved behov.

 

Med vennlig hilsen

Siri Martinsen

Leder og veterinær

NOAH- for dyrs rettigheter

Dronningensgt. 13

0152 Oslo

www.dyrsrettigheter.no

 

Kontakt: Siri@dyrsrettigheter.no

Mobil: 959 44 499