Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA

Høringsuttalelse til forslag om endringer i aksjelovene §§ 8-7 og 8-10

Dato: 04.04.2016

Svartype: Med merknad

Vi viser til Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat av 2. februar 2016.

Forslaget medfører at målselskapet kan yte finansiell bistand til en kjøper av en mindretallspost i målselskapet uten hensyn til utbyttebegrensningen, så lenge kjøper er aksje- eller allmennaksjeselskap. Departementet bør i denne forbindelse vurdere hvorvidt dette skaper en unaturlig divergens mellom aksjeloven § 8-10 og aksjeloven § 8-7 da det ikke er klart at unntaket i aksjeloven § 8-7 (3) nr 1 omfatter finansiell bistand til en eksisterende mindretallsaksjonær.

Departementet foreslår å oppheve adgangen til å søke dispensasjon ved enkeltvedtak. Dersom det generelle unntaket for aksje- og allmennaksjeselskaper vedtas vil vi anta at pågangen av dispensasjonssøknader i det alt vesentlige vil bortfalle. Det kan imidlertid likevel være grunn til å beholde en dispensasjonsadgang, eksempelvis for å fange opp tilfeller der kjøper er et utenlandsk aksjeselskap.

Dersom endringsforslagene vedtas, vil man måtte anta at det ved ikrafttredelsen vil være flere tilfeller av avtaler om finansiell bistand som er inngått, men som ikke gjennomført. Departementet bør derfor vurdere hvorvidt det ved ikrafttredelsen skal inntas en overgangsregel som medfører at de nye reglene også skal gjelde for avtaler om finansiell bistand som er inngått, men ikke gjennomført per ikrafttredelsen.

Med vennlig hilsen
GARMANN, MITCHELL & Co ADVOKATFIRMA DA

Henrik Garmann
advokat
hg@gmco.no

Vedlegg

Til toppen