Forsiden

Høringssvar fra Jussbuss

Høringsuttalelse fra Jussbuss

Dato: 28.09.2017

Svartype: Med merknad

Jussbuss er et studentdrevet rettshjelpstiltak tilknyttet Universitetet i Oslo. Gjennom vår saksbehandling tilegner vi oss erfaring om hvordan fastsatte regler slår ut i praksis. I 2016 behandlet Jussbuss 756 saker om arbeidsrett. I flere av sakene ser vi problemstillinger som er aktuelle for høringen Tariffnemda har sendt ut.

Dersom dere har spørsmål til uttalelsen kan dere kontakte Jussbuss på vår e-postadresse sag@jussbuss.no, eller kontaktpersoner Magnus Dybendal Foldvik på tlf. 22 84 29 29 og Linn Firdaous Nikkerud på tlf. 22 84 29 33 alle hverdager mellom kl. 10.00 og 15.00, med unntak av torsdager. Jussbuss’ sentralbord kan også nås på telefonnummer 22 84 29 00.

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter 

Generelle kommentarer:

Jussbuss er i all hovedsak positive til Tariffnemdas forslag. Gjennom vårt arbeid møter vi mange som får lav eller ingen lønn. Overnattings-, serverings- og cateringbransjene er sterkt representert blant disse. Forslaget vil bedre lønnsvilkårene for disse gruppene.

Videre mener Jussbuss at det er svært viktig at forskriften er så tydelig som mulig og etterlater minst mulig tvil når det gjelder tolkning. Dette både av hensyn til arbeidstakerne og bedriftene, og Arbeidstilsynet som skal føre tilsyn.

Til utkastets § 3

Jussbuss mener tariffavtalens bestemmelser om natt-, kvelds- og helgarbeid bør inkluderes i forskriftens § 3. Hvis dette ikke gjøres, vil det fremdeles være betydelige lønnsforskjeller mellom arbeidstakere som er beskyttet av tariffavtalen og øvrige arbeidstakere. Formålet om likeverdighet mellom utenlandsk og innenlandsk arbeidskraft vil da ikke være oppnådd.

Jussbuss mener også at satsene knyttet til 38- og 40-timers uke kan skape muligheter for omgåelser ved at den laveste satsen velges uavhengig av faktisk arbeidstid. For å unngå dette bør det presiseres at 38-timerssatsen gjelder for skift- og turnusarbeid etter aml. § 10-4 (4), mens 40-timerssatsen gjelder arbeid etter aml. § 10-4 (1).

Vedlegg