Høringer

Høring - forslag til forskrift om tilskudd til ekspertbistand

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på alminnelig høring et forslag om forskrift om tilskudd til ekspertbistand. Det vil avholdes et høringsmøte torsdag 15. august 2019, klokken 12-15. For de som i stedet ønsker å gi høringssvaret skriftlig, er fristen for å sende høringssvar mandag 19. august 2019.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.08.2019

Vår ref.: 19/2193-

I den nye IA-avtalen for perioden 2019 til 2022 er det avtalt at det skal etableres et tilskudd til ekspertbistand. Formålet med tilskuddet er å forebygge og redusere sykefravær i enkeltsaker med lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær på den enkelte arbeidsplass. Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på alminnelig høring et forslag om forskrift om tilskudd til ekspertbistand.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken skal sendes til underliggende virksomheter eller etater, medlemsorganisasjoner, foreninger e.l.

Det vil avholdes et høringsmøte torsdag 15. august 2019, klokken 12-15 i møterom 3204 St. Hanshaugen i departementets lokaler i Akersgata 64. For å kunne forhåndsregistrere deltakerne til høringsmøtet, ber vi om at de som ønsker å delta på møtet, sender en e-post til jb@asd.dep.no med opplysninger om navn og organisasjon på møtedeltakeren.

For de som i stedet ønsker å gi høringssvaret skriftlig, er fristen for å sende høringssvar mandag 19. august 2019. Vi ber om at eventuelle skriftlige høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor. 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.

Med hilsen

Odd Wålengen (e.f.)
avdelingsdirektør

John Petter Bøe
seniorrådgiver

 

Akademikerne

Alle departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service

Den norske legeforening

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Kommunesektorens organisasjon KS

Landsorganisasjonen i Norge

Mental helse

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk psykologforening

Næringslivets hovedorganisasjon

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner

Unge funksjonshemmede

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund