Høringssvar fra Lenvik kommune

Lenvik kommunes høringsuttalelse til Havbruksfondet

Dato: 18.02.2016

Svartype: Med merknad

Lenvik kommune er positive til at det opprettes en ordning med et fast havbruksfond hvor vederlag for ny kapasitet fordeles mellom kommuner med oppdrettsaktivitet.

Lenvik kommune slutter seg til det omforente høringssvaret fra Sjømat Norge og NFFK angående organisering av Havbruksfondet. Høringssvar fra Sjømat Norge og NFFK legges ved denne uttalelsen.

 

Vedlegg