Høringssvar fra Vågsøy kommune

Forslag til innretning på havbruksfondet - Uttale Vågsøy kommunestyre

Dato: 29.01.2016

Svartype: Med merknad

Vågsøy kommunestyre gjorde i møte 28. januar 2016 slikt samrøystes vedtak:

1. Vågsøy kommunestyre vil understreke opprettsnæringa sitt positive bidrag til sysselsetting og vekst på kysten. Basert på dei ulemper vertskommunane får, finn imidlertid kommunestyret det rett at konsesjonærane blir pålagt ei avgift på oppdrettslokalitetane. Dette må også gjelde eksisterande lokalitetar.

2. Kommunestyret vil tilrå at det blir vald ein kompensasjonsmodell som sikrar kommunane varige og stabile inntekter etter alternativ 2 i forslaget.