Høringssvar fra Kvæfjord kommune

Kvæfjord kommune - Høring - forslag til innretning av havbruksfond

Dato: 18.02.2016

Svartype: Med merknad

Utdrag fra saksprotokoll i Kvæfjord formannskap - F-sak 6/16 i møte 15.02.2016:

 

Administrasjonssjefens innstilling:

  1. Kvæfjord formannskap ser positivt på høringsnotatet av 10.12.2015 fra Nærings- og fiskeridepartementet om forslag til innretning av et havbruksfond. Formannskapet finner at dette forslaget på mange måter imøtekommer en skisse om grunnleie til havbrukskommunene som ble vedtatt av Kvæfjord kommunestyre tilbake i 2004.
  2. Formannskapet ser det som svært viktig at alle kommuner med oppdrettsvirksomhet skal få en andel av havbruksfondet, ikke bare kommuner som tilrettelegger for nye lokaliteter. Forslaget om tildeling til alle havbrukskommuner basert på den til enhver tid godkjente lokalitets-MTB, imøtekommer dette på et balansert vis, ved at også kommuner som tidligere har bidratt til utvikling av havbruksnæringen får kompensasjon for det arbeid som er utført og de risiki som alt er tatt ved tildelinger av arealer til havbruksnæringen.
  3. Formannskapet har forståelse for høringsnotatets forslag om utbetalinger med en gang vederlag for økt kapasitet er innbetalt, som det forvaltningsmessig enkleste alternativet. Midlene kan da disponeres fritt av kommunene, også til løpende drift men samtidig slik at kommunene må ta hensyn til årsvariable inntekter gjennom god forvaltning av midlene.

 

Votering:

- Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.