Høringssvar fra Namsos Kommune

Innretning på havbruksfondet

Dato: 04.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedtak i Namsos formannskap - 02.02.2016

Med utgangspunkt i vurderinger foretatt i høringsdokumentet og omforent forslag til høringsuttalelse fra Nettverket for kyst og – fjordkommuner og Sjømat Norge, avgir Namsos kommune følgende høringsuttalelse til forslag til innretning på havbruksfondet:

 

 1. Namsos Kommune mener prinsipielt at vederlaget uavkortet skal gå til lokale myndigheter, men for å bidra til en rask og klar avklaring så aksepteres det at 20% av vederlaget går til staten.
 2.  
 3. Hoveddelen, 60 %, bør fordeles mellom kommunene ut fra den enkelte kommunens andel av total lokalitetskapasitet. Dette vil være en rettferdig fordeling hvor de kommunene som har vært gode til å tilrettelegge for havbruksaktivitet tilgodesees med en relativ større andel av midlene enn de kommuner som i mindre grad har havbruksaktivitet i sitt område. I tillegg til at dette gir en rettferdig fordeling, vil ordning være enkel å forvalte. Å legge til grunn kun lokaliteter som er i bruk er komplisert og uhensiktsmessig i og med at en lokalitet som ikke benyttes likevel vil representerer et arealbeslag.
 4.  
 5. En mindre del, 10 %, fordeles mellom kommunene ut fra den enkelte kommunes andel av nytildelte/utvidede lokaliteter. Denne tildelingen er ment som en kompensasjon for arbeidet med å tilrettelegge for ny havbruksaktivitet i kommunen. Dette kan også være et insitament til å klarere nye og mer egnede lokaliteter på bekostning av mindre gode lokaliteter.
 6.  
 7. Det er nå en rekke initiativ til å etablere interkommunale arealplaner. I flere av disse initiativene har fylkeskommunen spilt en viktig rolle. En bedre samordning av arealplaner og andre fellestiltak mellom kommunene vil i fremtiden bli enda viktigere. Med den rollen fylkeskommunen har i dag med å samordne denne type aktiviteter bør 10 % av midlene gå til fylkeskommunene fordelt ut fra det enkelte fylkes andel av total lokalitetskapasitet. Det bør ligge en forutsetning i tildelingene til fylkeskommunene at midlene skal benyttes i samordning av fellestiltak relatert til havbruksaktivitet, på tvers av kommunegrensene.
 8.  

4)  Tildeling av midler fra Havbruksfondet må ikke medføre en avkorting av andre

tilskudd/inntektsoverføringer fra staten til kommunene. Midlene som utbetales til kommunene må defineres som helt frie inntekter og kunne benyttes til både drifts – og investeringsoppgaver i kommunene.

 

 1. Lokalitetskapasitet per 31.12 skal ligge til grunn for beregning av grunnlaget neste år.
 2.  
 3. Det vil være uhensiktsmessig med andre utbetalingsordninger enn utbetaling med en gang vederlag for økt kapasitet er innbetalt. Dette er en ordning som forvaltningsmessig er enklest. Denne ordning sikrer også at midlene kommer i bruk og overlater eventuell forvaltning til den enkelte kommune.
 4.  
 5. Høringsnotat viser til at den siste tildelingsrunden, med frist 31.12.2016 for innløsning av vederlaget for vekst, ikke vil inngå i den nye ordningen. Namsos Kommune har ingen

forståelse for dette, og mener bestemt at den kapasitetsøkningen som tildeles etter

innføring av denne nye ordningen må inkluderes i det nye havbruksfondet, og komme til

utbetaling til kommunene senest innen utgangen av første kvartal 2017.

 

 1. Havbruk som distriktsnæring har en meget stor andel av arbeidsplasser i lokalsamfunn langs kysten. Det er viktig at disse lokalsamfunnene gjøres mer attraktive for å sikre sysselsetting og bosetting. Bidraget fra vederlaget for vekst vil således være et viktig bidrag til kommunene så kan videreutvikle gode tilbud, og legge til rette for videre vekst i havbruksnæringen og verdiskaping for storsamfunnet.
 2. Kommuner som har branngater og eller nasjonale laksefjorder bør tilgodeses med kompenserende tiltak