Høringssvar fra Radøy kommune

Uttale - forslag til innretning på havbruksfondet.

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Radøy kommune definerer seg som oppdrettsvenleg kommune. Me er ein av dei større oppdrettskommunane i Hordaland, og me har gjennom kommuneplanen lagt til rette sjøareal med gode lokalitetar for oppdrett, og me fører ein god dialog med aktørane i oppdrettsnæringa.

Radøy kommune ønskjer at me som vertskommune skal få meir att for å vera vertskommune, og for å styrkja matproduksjonen i oppdrettsnæringa. Radøy kommune sluttar seg til høyringsuttalen som Nettverket for kyst- og fjordkommunar har gitt den 6. januar 2016.

Formannskapet i Radøy gav i møte den 20. januar ordføraren fullmakt i å senda denne høyringsuttalen.

Manger, 9. februar 2016.

Radøy kommune

Jon Askeland

Ordførar