Høringssvar fra Natur og Ungdom

Høringssvar forslag til innretning på havbruksfondet

Dato: 18.02.2016

Svartype: Med merknad

Klarering av nye lokaliteter må vurderes ut ifra om økt eller ny oppdrett er miljømessig forsvarlig på en gitt lokalitet. Kommunens økonomiske situasjon skal ikke være en faktor. Forslaget på høring slår derfor uheldig ut fordi kommunene må velge om de vil sette egen økonomi eller miljøhensyn først. At fondet skal fungere som et insentiv for klarering av nye lokaliteter er et premiss i forslaget lagt ut på høring. Av denne grunn går undertegnede mot forslaget som helhet og ber om at det skrinlegges.

NINA og HIs notat om alvorlig genetisk endring i laksebestander i hele landet, må føre til at all vekst stanses. Dette gjelder både vekst i biomasse og i areal. At arealbeslaget til næringen er lite (jf. kap 2 i høringsnotatet) endrer ikke at konsekvensene for laksestammene er påvist store. Det er ikke forsvarlig å tildele arealer i nye områder før man har på plass teknologi som sikrer at det ikke rømmer mer fisk. Tilgang på nye arealer gjør at irreversibel skade kan skje i områder som til nå har vært lite påvirket av oppdrett. Derfor kan man heller ikke sette i verk tiltak som stimulerer til økte tildelinger og tilrettelegging for vekst i oppdrettsnæringen.

Dersom man allikevel velger å opprette et havbruksfond ber undertegnede om at det innrettes slik at insentiveffekten blir minst mulig. Altså at man ikke setter av en del av fondet til kommuner som klarerer nye lokaliteter eller teller nye lokaliteter dobbelt.

Fylkeskommunene kan ikke få midler fra vederlagene og samtidig være konsesjonsmyndighet. Da dette umuliggjør den uavhengige vurderingen disse skal gjøre. Man kan ikke sies å være en nøytral part dersom man får økte inntekter ved å gi tilsagn.

Videre mener undertegnede at oppdrettsnæringen må betale for den miljøskaden de påfører fjordøkosystemene. Derfor bør avgiften på fiskefôr som ligger inne i Grønn skattekommisjon (NOU 2015:15) innføres og brukes aktivt for å gi næringen et insentiv til å redusere de omfattende miljøkonsekvensene ved dagens drift. Avgiften kan alternativt settes på forurensning. Anlegg uten utslipp, som lukka anlegg, bør være fritatt for avgiften. Dette kan brukes for å minske skadene næringen påfører kommunene.