Høringssvar fra Rødøy kommune

Høring forslag til innretning på havbruksfondet med tilleggspunkt

Dato: 11.02.2016

Svartype: Med merknad

Viser til avgitt høringsuttalelse i F-sak 4/2016. Det er i det følgende lagt til et tilleggspunkt om regionalt Havbruksfond, med inndeling etter fylkesgrensene:

HAVBRUKSFONDET – FORDELINGSNØKKEL AV MIDLENE

  • Prinsipielt mener vi at vederlaget uavkortet skal gå til lokale myndigheter, men for å bidra til en rask og klar avklaring så aksepterer vi at 20 % av vederlaget går til staten.
  • Hoveddelen, 60 %, bør fordeles mellom kommunene ut fra den enkelte kommunes andel av total lokalitetskapasitet (les: total maksimal tillatt biomasse, MTB, på lokalitetsnivå). Rødøy kommune mener at dette vil være en rettferdig fordeling hvor de kommunene som har vært gode til å tilrettelegge for havbruksaktivitet tilgodesees med en relativ større andel av midlene enn de kommuner som i mindre grad har havbruksaktivitet i sitt område. I tillegg til at vi mener at dette gir en rettferdig fordeling, så er dette også en ordning som er enkel å forvalte. Å legge til grunn kun lokaliteter som er i bruk er komplisert og uhensiktsmessig i og med at en lokalitet som ikke benyttes likevel vil representere et arealbeslag.
  • En mindre del, 10 %, fordeles mellom kommunene ut fra den enkelte kommunes andel av nytildelte/utvidede lokaliteter. Denne tildelingen er ment som en kompensasjon for arbeidet med å tilrettelegge for ny havbruksaktivitet i kommunen. Dette kan også være et insitament til å klarere nye og mer egnede lokaliteter på bekostning av mindre gode lokaliteter.
  • Det er nå under utarbeidelse Kystsoneplan for Helgeland som er en felles plan for 13 kommuner. Fylkeskommunen spilt en viktig rolle i arbeidet og har finansiert store deler av planarbeidet. En bedre samordning av arealplaner og andre fellestiltak mellom kommunene vil i fremtiden bli enda viktigere. Med den rollen Fylkeskommunen har i dag med å samordne denne type aktiviteter bør 10 % av midlene gå til fylkeskommunene fordelt ut fra det enkelte fylkes andel av total lokalitetskapasitet. Det bør ligge en forutsetning i tildelingene til fylkeskommunene at midlene skal benyttes i samordning av fellestiltak relatert til havbruksaktivitet, på tvers av kommunegrensene.

 

TILDELING AV MIDLER

  • Tildeling av midler fra Havbruksfondet må ikke medføre en avkortning av andre tilskudd/inntektsoverføringer fra staten til kommunene.
  • Lokalitetskapasitet per 31.12 skal ligge til grunn for beregning av grunnlaget neste år.
  • Rødøy kommune mener at det vil være uhensiktsmessig med andre utbetalingsordninger enn utbetaling med en gang vederlag for økt kapasitet er innbetalt. Dette er en ordning som forvaltningsmessig er enklest. Denne ordning sikrer også at midlene kommer i bruk og overlater eventuell forvaltning til den enkelte kommune.
  • Høringsnotat viser til at den siste tildelingsrunden, med frist 31.12.2016 for innløsning av vederlaget for vekst, ikke vil inngå i den nye ordningen. Rødøy kommune har ingen forståelse for dette, og mener bestemt at den kapasitetsøkningen som tildeles etter innføring av denne nye ordningen må inkluderes i det nye havbruksfondet, og komme til utbetaling til kommunene senest innen utgangen av første kvartal 2017.

Havbruk som distriktsnæring har en meget stor andel av arbeidsplasser i lokalsamfunn langs kysten. Det er viktig at lokalsamfunn gjøres mer attraktive for å sikre sysselsetting og bosetning. Bidraget fra vederlaget for vekst vil således være et viktig bidrag til kommunene for at de kan videreutvikle seg med gode tilbud, og med det også legge til rette for videre vekst i havbruksnæringen og verdiskaping for storsamfunnet.

Rødøy kommune støtter at det etableres regionalt Havbruksfond, med inndeling etter fylkesgrensene.