Høringssvar fra Norsk Forening for Klinisk Sexologi

Høring fra NFKS. Rett til rett kjønn

Dato: 15.11.2015

Svartype: Med merknad

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE

Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn. Utredning av vilkår for endring av juridisk kjønn og organisering av helsetjenester for personer som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori.

FRA NORSK FORENING FOR KLINISK SEXOLOGI

v/Elsa Almås leder

 

Norsk Forening for klinisk sexologi (NFKS) er en forening som har som formål å skape et akademisk forum for å fremme sexologisk forskning, undervisning, behandling og rådgivning. Foreningen har 270 medlemmer.

NFKS vil gjerne komme med sine synspunkter I forhold til vilkår for endring av juridisk kjønn og organisering av helsetjenester for personer som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori.

 

Ang. Vilkår for endring av juridisk kjønn:

NFKS slutter seg til ekspertgruppens forslag:

Ekspertgruppa anbefaler at personer skal kunne endre juridisk kjønn i Norge uten at det stilles krav om kastrasjon eller annen form for sterilisering.

Ekspertgruppa anbefaler at en egenerklæring til folkeregistermyndigheten skal være tilstrekkelig for endring av juridisk kjønn.

Ekspertgruppa anbefaler at aldersgrensen for retten til å begjære endring av juridisk kjønn basert på egenerklæring skal være 18 år.

Videre anbefaler ekspertgruppa at verger gis rett til å fremsette erklæring om endring av juridisk kjønn for barn etter godkjenning av Fylkesmannen. Barnet skal høres. Dersom barnet har fylt 12 år er det et vilkår for godkjenning at barnet har samtykket.

Ungdom mellom 16 og 18 år skal selv kunne framsette erklæring om endring av juridisk kjønn. Barnets verger skal bli informert, med mindre særlige grunner taler mot det. Dersom en eller begge vergene motsetter seg endring av juridisk kjønn, eller ikke er informert, må det foreligge godkjenning av Fylkesmannen.

Ekspertgruppa anbefaler at alle som er registrert som bosatt her i riket og har til hensikt å bli boende her varig, skal ha rett til å søke om endring av juridisk kjønn. Det anbefales videre at Norge anerkjenner det juridiske kjønn en person har fått fastsatt av kompetent myndighet i utlandet, etter angjeldende lands lov.

Ekspertgruppa anbefaler at vilkårene for endring av juridisk kjønn skal reguleres i lov.

Ekspertgruppa anbefaler at spørsmålet om innføring av en tredje kjønnskategori utredes nærmere.

Ang. Helsehjelp til personer som opplever kjønnsdysfori:

NFKS støtter ekspergruppas anbefaling:

.. flere enn de som i dag har et tilbud i helsetjenesten, skal tilbys behandling og oppfølging i tilknytning til ubehag og plager ved kjønnsinkongruens.

Tilleggskommentar: Det kan også være behov for sexologisk kompetanse i forhold til å avklare forventninger om seksuell funksjon etter kroppskorrigerende kirurgi det kjønnsorganer er endret.

 

Ang. Behov for økt kompetanse i alle deler av helsetjenestene:

NFKS støttes ekspertgruppas anbefaling:

…de regionale helseforetakene setter i verk nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse til å kunne gi forsvarlig helsehjelp ved kjønnsdysfori.

 

Ang Kommunehelsetjenestens tilbud:

NFKS støtter ekspertgruppas anbefaling:

…fastleger og annet helsepersonell i kommunehelsetjenesten får en tydeligere rolle i helsehjelpen til personer som opplever kjønnsdysfori.

Den primære oppfølgingen av barn før pubertet som skiller seg fra omverdenens forventninger til kjønn, bør etter ekspertgruppas vurdering forankres lokalt.

Ekspertgruppa anbefaler at kommunene skal ha tilbud om råd og veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre når et barn skiller seg ut fra omverdenens forventninger til kjønn.

 

Ang Spesialisthelsetjenestens tilbud:

NFKS støtter flertallet i ekspertgruppas anbefaling:

…hvert regionalt helseforetak skal sørge for å ha tilgjengelig endokrinologisk behandling, kirurgi (med unntak av genitalkirurgi) og annen nødvendig helsehjelp for voksne som opplever kjønnsdysfori.

Når det er behov for utredning og behandling av barn og unge på spesialisthelsetjenestenivå, bør dette etter flertallets syn som hovedregel skje i regi av de regionale helseforetakene.

Tilleggskommentar: NFKS anbefaler at kompetansen i forhold til familier med barn som utfordrer omverdenens forventninger til kjønn, legges så nærme som mulig til der barnet bor. Barnet selv har ofte ikke behov for profesjonell hjelp, mens barnets nettverk, både familie, barnehage/skole ofte vil ha behov for rådgivning.

 

Ang. nasjonale faglige retningslinjer:

NFKS slutter seg til ekspertgruppas anbefaling:

..det utarbeides en nasjonal faglig retningslinje for helsehjelp til personer som opplever kjønnsdysfori.

Tilleggskommentar: Det bør også utarbeides retningslinjer for hastesaker, f.eks. der ungdom har behov for pubertetsstoppende behandling.

 

Ang sterlisisering og kastrasjon

NFKS slutter seg til ekspertgruppas anbefaling:

…de alminnelige reglene i Lov om pasient- og brukerrettigheter legges til grunn dersom en person ønsker å gjennomgå kastrasjon/sterilisering i forbindelse med kjønnsbekreftende behandling. På grunn av tiltakets art bør det gjelde en 18 års aldersgrense.

Tilleggskommentar: Det bør eksistere tilbud om rådgivning og behandling til personer i en periode der man utforsker egen kjønnsidentitet.

 

NFKS ønsker lykke til med det videre arbeidet. NFKS kan gjerne stå til rådighet i forhold til sexologisk kompetanse der det er ønskelig.

 

13.11.15