Forsiden

Høringssvar fra Hedmark fylkeskommune

Høringssvar

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

 

Hedmark fylkeskommune er opptatt av viktigheten av landbruket generelt og for næringsaktivitet og bosetting i Hedmark spesielt. På bakgrunn av dette avgir fylkesrådet med dette en kort høringsuttalelse til Forslag om endring av konsesjonsloven, jordloven og odelsloven som oversendes Landbruks- og matdepartementet.

I uttalelsen konkluderer fylkesrådet med følgende:

- Hedmark fylkeskommune tilråder fortsatt priskontroll på rene skogeiendommer.

- Hedmark fylkeskommune fraråder at jord og skog skilles. Bønder er aktive og profesjonelle skogeiere som forvalter eiendom med langsiktige mål.

- Hedmark fylkeskommune mener at fem års leie eller forpaktning ikke automatisk skal kunne føre til konsesjonsfrihet.

- Hedmark fylkeskommune mener at det må tas hensyn til aktiv jordbruksdrift ved godkjenning av nye tomter.

- Hedmark fylkeskommune støtter forslaget om å fjerne krav om 10-årige leieavtaler og driftsmessige gode løsninger. Det er imidlertid viktig å beholde kravet om at leiejord ikke kan være selvstendige enheter.

- Hedmark fylkeskommune støtter forslaget om enklere saksgang ved vedtak om tilbakebetaling av tilskudd.