Forsiden

Høringssvar fra Ski kommune plan,bygg,geodata

Høring. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Dato: 13.09.2016

Svartype: Med merknad

 

1. Ski kommunestyre støtter Ikke forslaget om å heve arealgrensene for konsesjon, boplikt og odel fra 25 til 35 dekar.

2. Ski kommunestyre fraråder at priskontrollen på rene skogeiendommer oppheves. Forslaget kan medføre uønsket prisstigning på skog, uønsket fradeling av skogareal og medføre fare for at dyrka jord blir tatt ut av drift.

3. Ski kommunestyre ønsker fortsatt priskontroll på landbrukseiendommer med mer enn 25 dekar dyrka jord.

4. Ski kommunestyre fraråder at det innføres unntak fra kravet om delingstillatelse etter jordloven og konsesjonsplikt ved kjøp av tilleggsjord og -skog. Tilrettelegging for driftsrasjonalisering ved kjøp av tilleggsareal ivaretas gjennom forvaltningen av jord- og konsesjonsloven i dag. Spesielt vil en fraråde salg uten lovbehandling til kjøper som ikke grenser til eiendommen, og til kjøper som ikke eier aktiv, selvstendig landbrukseiendom fra før.

5. Ski kommunestyre støtter forslaget om unntak fra kravet om delingstillatelse etter jordloven og konsesjonsplikt hvis ervervet gjelder tomt til bolighus, fritidshus eller naust. Plan- og bygningslovbehandling bør kunne sikre hensynet til landbruk og kulturlandskap i LNF-områder. Unntaket må ikke gjelde der arealet er dyrka jord eller dyrkbar jord som ikke er tillat omdisponert etter jordloven.

6. Ski kommune tar forslaget om endringer i vilkårene for driveplikt til jordbruksarealer til etterretning. Høringsuttalelser fra landbruksorganisasjoner bør tillegges vekt i dette spørsmålet.

 

Vedlegg