Forsiden

Høringssvar fra Vestvågøy kommune

Endring konsesjonslov, jordlov og odelslov

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Politisk behandling av K-sak 80/16, den 19.9.2016:

Det vises til høring ift endring konsesjonslov, jordlov og odelslov. Vestvågøy kommune sender følgende høringssvar:

  1. Det tilrås at nåværende arealgrense for konsesjonsfrie erverv på bebygde landbrukseiendommer (ikke over 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord og ikke over 100 dekar totalt) beholdes.
  2. Det tilrås at nåværende grense for odlingsjord (over 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord) beholdes.
  3. Det tilrås at prisvurdering etter konsesjonsloven på ubebygde landbrukseiendommer unntas dersom arealet ikke overstiger 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord.
  4. Det tilrås at fradeling av tun på inntil 5 dekar, uavhengig av arealklasse, ikke trenger behandling etter jordloven eller konsesjonsloven dersom resten av eiendommen selges som tilleggsjord til gårdsbruk i aktiv drift. Det forutsettes da at den som får kjøpe tilleggsjorda enten grenser direkte til den eller har leid den i minst 5 år og at driftssenteret til kjøper ikke er mer enn 5 km unna tilleggsjorda målt langs vei.
  5. Det tilrås ikke å unnta søknader om fradeling av tomter på landbrukseiendommer på inntil 2 dekar uten dyrka eller dyrkbar jord, fra delingsbestemmelsen i jordloven.
  6. Det tilrås at dagens krav på jordleie på 10 år skriftlig avtale videreføres i områder som preges av husdyrhold. Det kan gjøres unntak for arealer med spesielt behov for vekstskifte.

Vedlegg