Forsiden

Høringssvar fra Alvdal kommune

Høringsuttalelse - forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

MELDING OM POLITISK VEDTAK -

FORSLAG TIL LOV OM ENDRING AV LOV OM KONSESJON, LOV OM JORD OG LOV OM ODELSRETTEN OG ÅSETESRETTEN - HØRINGSUTTALELSE

 

Fra møtet i Kommunestyret den 22.09.2016, sak nr 84/16, underrettes det om at det er fattet følgende vedtak.

 

Alvdal kommune, kommunestyret, har følgende kommentarer til de forslåtte endringene i konsesjonsloven, jordlova og odelsloven :

 

Generelt betraktninger:

Alvdal kommune fraråder Stortinget å svekke bestemmelsene i jordlov, konsesjonslov og odelslov, slik som store deler av regjeringas forslag legger opp til.

 

Konsekvensen av forslagene om styrking av den frie eiendomsretten på bekostning av vurderinger av landbruksmessige hensyn og pliktene i landbrukslovverket med blant annet konsesjonsplikt, boplikt og priskontroll, vil svekke situasjonen for den som ønsker å drive aktivt landbruk framover, og styrke situasjonen for den som er i ferd med å forlate næringa eller den som ønsker å eie landbrukseiendom uten egen bosetting eller landbruksdrift

 

Svekking av den offentlige myndighetsutøvelsen etter jordlov og konsesjonslov vil kunne medføre at kapitalsterke kjøpere med formål fritid, rekreasjon, egenutøvelse av jakt og fiske eller eiendomsspekulasjon presser prisene på mange landbrukseiendommer og landbruksarealer oppover, og dermed vil kunne utkonkurrere kjøpere med formål egen landbruksproduksjon. Dette er vi ikke tjent med i vår kommune og nærområde, hvor vi fortsatt har en stor og aktiv landbruksnæring.

 

De enkelte endringsforslagene:

 

 • Alvdal kommune frarår å heve arealgrense for konsesjon, boplikt og odel fra 25 dekar til 35 dekar dyrka mark. Slik endring vil medføre at flere landbrukseiendommer unntas fra priskontroll og boplikt, noe som ikke er ønskelig ut fra hensynet til bosetting og hensynet til aktiv landbruksdrift.’
 • Alvdal kommune støtter forslaget om å innføre en forskrift om beløpsgrense for priskontroll. Utforming av en slik forskrift må ikke medføre endringer i den konkrete politikken, uten at det eventuelt er flertall i Stortinget for slike endringer.

 

 

 

 • Alvdal kommune frarår at det innføres unntak fra jordlovsbehandling og konsesjonsbehandling dersom arealene skal legges som tilleggsressurs til annen landbrukseiendom for å styrke denne. Dette vil medføre at priskontrollen fjernes for alle disse erverva, og hensynet til hva som gir gode driftsmessige løsninger vil ikke lenger bli vurdert.

 

  •  
 • Alvdal kommune frarår at kravet til delingssamtykke etter jordlovens § 12 på ubebygde enkelttomter inntil 2 dekar for bolighus, fritidshus eller naust blir fjernet. Tomter innenfor godkjent reguleringsplan er allerede unntatt jordlovsbehandling. Tomter i uregulerte områder og LNF områder trenger en vurdering i forhold til de landbruksmessige hensyn. Kartlegginger av dyrkbar mark er ufullstendige, og det er store praktiske problem med i alle tilfeller å definere om ei tomt plasseres på dyrkbart areal.

 

  •  
 • Alvdal kommune frarår å fjerne priskontrollen på rene skogeiendommer, samt på bebygde og ubebygde jord- og skogeiendommer. De foreslåtte endringene fra vil være til ulempe for videreutvikling og styrking av aktive landbrukseiendommer gjennom kjøp av tilleggsareal, enten det gjelder jord eller skog. Dersom priskontrollen fjernes vil prisene stige og ikke lenger gjenspeile arealenes bruks- og avkastningsverdi. Dette er ikke til fordel for de som har yrket sitt i landbruket.

 

  •  
 • Alvdal kommune støtter forslaget om at leieavtaler fortsatt skal være skriftlige. I grovfòrområdene i Alvdal og resten av Nord-Østerdal er det viktig å opprettholde kravet til langsiktige leieavtaler. Dagens ordning med krav til 10 år uoppsigelige leieavtaler har imidlertid vise seg vanskelig å følge opp i praksis. Alvdal kommune mener derfor at kravet til uoppsigelig leiekontrakter bør fjernes, men at varigheten på leieavtaler reduseres til minst 5 års. Dagens krav om driftsmessig gode løsninger og at jorda skal være tilleggsressurs til landbrukseiendom med aktiv drift bør opprettholdes.

 

  •  
 • Alvdal kommune støtter forslaget om å innføre en hjemmel i jordloven for at endelig vedtak om tilbakebetaling av tilskudd blir tvangsgrunnlag for utlegg.

Vedlegg