Forsiden

Høringssvar fra Vestfold Bonde- og Småbrukarlag

Vestfold Bonde- og Småbrukarlag avgir følgende uttalelse til lov om endring av konsesjonsloven, odelsloven og jordloven

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg