Forsiden

Høringssvar fra Krødsherad kommune

HØRINGSUTTALELSE FRA KRØDSHERAD KOMMUNE - FORSLAG TIL LOV OM ENDRING AV KONSESJONSLOVEN, JORDLOVA OG ODELSLOVA

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Krødshera kommune behandlet i møte 22.09.16 sak 89/16. Følgende vedtak ble fattet i saken:

HØRING - FORSLAG TIL LOV OM ENDRING AV KONSESJONSLOVEN, JORDLOVA OG ODELSLOVA

 Krødsherad kommune gir følgende høringsuttalelse:

1. Arealgrenser for konsesjon og odel

 

Forslag om å øke arealgrensen for konsesjonsplikt ved erverv av bebygd eiendom og lovbestemt boplikt og for odlingsjord fra 25 til 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord støttes.

2. Priskontroll etter konsesjonsloven

 

Forslaget om at beløpsgrensen for priskontroll fastsettes ved forskrift og at arealgrensen for konsesjon og boplikt foreslås lovfestet støttes. Skal målet om mer robuste driftsenheter og bedre samsvar mellom den som eier og driver nås, er det viktig at prisen på slike arealer tilgodeser de som skal ha yrket sitt i landbruket. De øvrige forslagene til endring i dette punktet, støttes derfor ikke.

3. Deling, konsesjon og tilleggsjord

 

Forslaget til lovendringen når det gjelder deling, konsesjon og tilleggsjord kan føre til driftsmessig dårlige løsninger med store avstander mellom driftssenter og leiejord/tilleggsjord. Forslaget støttes derfor ikke.

4. Fradeling av tomter

 

Jordlova er både billig og mindre byråkratisk i sammenlikning med plan og bygningsloven. Jordlova ivaretar i tillegg eiendommens ressurser og mulighetene for aktiv landbruksdrift i framtiden. I Krødsherad kommune foregår behandlingen etter PBL og jordlova samtidig. Rasjonaliseringen vil således være liten, mens de praktiske konsekvensene kan bli svært negative. Forslaget støttes derfor ikke.

5. Driveplikt

 

  • Forslaget om å oppheve kravet til at leieavtalene vedrørende driveplikt skal ha varighet på 10 år støttes.
  • Forslaget om å fjerne kravet om at leiejord skal være tilleggsjord til annen landbrukseiendom støttes.
  • Skal jordleieavtalene være grunnlag for salg uten deling og konsesjon er det viktig at det er et krav om driftsmessige gode løsninger. Forslag om å fjerne kravet om at avtalen skal føre til driftsmessige gode løsninger støttes derfor ikke.
  • Forslaget om at eieren får plikt til å sende kopi av avtalen til kommunen, og at regelen tas inn i jordlova støttes.
  • Forslaget om å oppheve reglen om at landbruksmyndighetene kan inngå avtale om bortleie av jord når pålegg om bortleie, tilplanting eller andre tiltak ikke etterkommes støttes.
  • Forslaget om at jordlovas regel om driveplikt også skal gjelde for arealer som er regulert til annet formål, helt til arealet faktisk er omdisponert og ikke kan brukes til jordbruksformål støttes.

6. Bestemmelser om tilskudd

 

Forslaget om å innføre en hjemmel i jordlova som gjør vedtak om tilbakebetaling av tilskudd, til tvangsgrunnlag for utlegg støttes.

 

Vedlegg