Forsiden

Høringssvar fra Nes Kommune i Buskerud

Høring. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Dato: 22.09.2016

Svartype: Med merknad

Kommunestyret har behandlet saken i møte 15.09.2016 sak 54/16

Votering

Enstemmig vedtatt.

 

Vedlegg