Forsiden

Høringssvar fra Jakob Vestbø

Arealgrense

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Høyringssvar - forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord

og lov om odelsretten og åsetesretten

 

Er enig med forslaget fra regeringenom og øke arealgrensen fra 25 til 35 da, dyrket jord.

Med dagens struktur på jordbruk er det nesten umulig og finne muligheter for lønnsomhet i så liten skala, til det er maskinkostnader og pris på landbruksbygg for kostbart.

Jeg skulle ønske at arealgrensen vart sett til minst 40 da, enda blir det for putle.

Vern av dyrket jord har egentlig ikke noe med denne grensen og gjøre og som regel blir det tilleggsjord til større bruk. Det er en mengde lover og regler som gjør at det ikke er fritt frem og bygge ned dyrket gjord så den blir ivaretatt okke som.

Om brukerne av så små eiendommer selger til odelsberettig er som regel odelstaksten så lav at det ikke dekker en liten leilighet i mer sentrale strøk. Ser en på dette fra den vinkelen er det nesten en skam hvordan eldre gårdbrukere fra små bruk blir behandlet. Når en ser på boligmarkedet som nesten er fritt frem uten noen form for prissetting eller kontroll.

Odelsloven for små bruk er bra for advokater og takstmenn men ikke for bonden.