Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Odelsberettigede og nære familiemedlemmer bør fritas for boplikt, alternativt upersonlig boplikt

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Stiller meg bak høringsuttalese fra " Privatperson- eier av jordbrukseiendom" av 22.08.2016 om at odelsberettigede og nære familiemedlemmer bør fritas for boplikt ved vanlig overtakelse.

Alternativt kan det være en løsning at boplikten blir upersonlig for odelsberettigede og nære familiemedlemmer. Dette vil redusere restriksjonene og ulempene som staten pålegger odelsberettigede og nære familiemedlemmer ved konsesjonsfri overtakelse av landbrukseiendommer. Samtidig vil en slik løsning ta vare på den befolklingsmessige situasjonen siden landbrukseiendommen må være fast bebodd. Det gis konsesjoner ved overtakelse av landbrukseiendommer med upersonlig boplikt, da burde det kunne gis fast til odelsberettigede og nære familiemedlemmer ved konsjonsfrie overtakelse av jordbrukseiendommer.