Forsiden

Høringssvar fra Fylkesmannen i Hordaland

Høringsbrev - Framlegg til endring av konsesjonslova, odelslova og jordlova

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg